Před odjezdem na dovolenou vždy nezapomeňte zkontrolovat, zda jste vypnuli elektrické spotřebiče, především žehličku, vařič, ale také televizor nebo počítač. Vyplatí se spotřebiče odpojit přímo z elektrických zásuvek, aby v případě úderu blesku nedošlo ke zničení majetku. Zavřete všechna okna, i když bydlíte ve vyšších patrech. Prudký déšť může způsobit škody nejen uvnitř vašeho bytu, ale voda může protéci i k sousedům pod vámi. Poryv větru pak může rozbít okenní sklo. Na balkonech, terasách a zahradách nenechávejte volně položené předměty jako zahradní nábytek či květinové truhlíky. Při silném větru mohou spadnout či odletět a někoho zranit. 

KOUPÁNÍ

Letní dovolenou bez koupání si nikdo představit nedovede, aby ale tato zábava nepřerostla v neštěstí, je potřeba před vstupem do vody posoudit své plavecké schopnosti a vědět, do jaké vody se to vlastně chystáme. Nikdy neskáčeme do míst, která neznáme, nemůžeme odhadnout hloubku vody. Do vody nikdy nechodíme pod vlivem omamných látek nebo alkoholu.
V případě, že se ocitneme v roli tonoucího, upozorníme na sebe hlasitým voláním, snažíme se uklidnit a položit si hlavu na hladinu, při silném proudu se pokusíme otočit tělo nohama po proudu. V případě, že se nás někdo snaží zachránit, chováme se klidně a necháme se odtáhnout ke břehu.

GRILOVÁNÍ/ ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ

K letním dnům bezpochyby patří také grilování nebo táboření v přírodě. Při této zábavě však také platí jasná pravidla, která musíme dodržovat, abychom se vyhnuli případnému správnímu trestu.

Při táboření a rozdělávání ohňů můžeme nedopatřením porušit hned tři zákony. Dle lesního zákona č. 289/1995 Sb. je uvedeno, že je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa. Zakázáno je taktéž odhazovat hořící nebo doutnající předměty, což může představovat i takový obyčejný nedopalek od cigarety. Pod otevřené ohně spadají i campingové vařiče, byť jsou bezpečnější než klasický táborák.

Domov v Horním Maxově. Pan Karel plete ošatku.
Poděkování lidem za podporu a pomoc Domovu Maxov

Zákaz táboření a rozdělávání ohňů nalezneme i v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V neposlední řadě se můžeme dostat do rozporu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, protože každý si je povinen počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru. Rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně je také zakázáno ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Dodržovat musíme také dostatečné vzdálenosti od budov a všech dalších hořlavých věcí, jako jsou stohy slámy, suché listí a kořeny stromů.

- Při výběru místa ohniště dbáme na to, aby se v jeho blízkosti nenacházelo nic dalšího hořlavého. Není vhodné oheň rozdělávat za silnějšího větru, protože jeho šíření se pak snadno stane nekontrolovatelným.

- V dostupné vzdálenosti si připravíme hasicí prostředky (hasicí přístroj, zahradní hadice, lopata, písek)

- Nikdy nenecháváme oheň bez dozoru.

- Vždy máme při ruce alespoň jeden nabitý a funkční telefon. Jakmile by došlo k nežádoucímu a nekontrolovatelnému hoření a hasební prostředky nepomohou, voláme co nejrychleji tísňovou linku 150 nebo 112!

- Po skončení pálení provedeme v místě ohniště i jeho okolí taková opatření, kterými zabráníme jak znovurozhoření v ohništi, tak i rozfoukání zbylých uhlíků do okolí. Ideálně ohniště zalijeme velkým množství vody, aby došlo k uhašení a ochlazení i těch nejspodnějších vrstev.

Fyzická osoba se nedodržením předpisů na úseku požární ochrany vystavuje uložení pokuty až do výše 25 000 Kč. K porušení zákona o požární ochraně dojde, pokud osoba nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení. V takovém případě hrozí osobě pokuta do výše 20 000 Kč. Pokud fyzická osoba svým jednáním způsobí požár, pokuta se může vyšplhat až na 25 000 Kč.

RIZIKO PÁDU Z VÝŠKY

Hasiči mají ve svých řadách vynikající a dobře cvičené lezce, kteří již zasahovali v různých situacích, ve kterých šlo o záchranu osob z výšky či po pádu z výšky. V případě, že už se vydáme do míst, kde pád hrozí, myslet musíme na pravidla, díky kterým předejdeme případnému neštěstí. Při pádu z výšky hrozí poranění páteře a míchy. Důsledkem může být trvalé ochrnutí. Do výšek se vydáme jen do té míry, kam nám síly stačí. Na vyvýšená místa se nikdy nevydáváme pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

Lucie Hložková, HZS Libereckého kraje