Tak jako mnoho občanů Libereckého kraje jsem i já obdržel informační zpravodaj tohoto politického hnutí. Kromě jiného je zde uvedeno pod názvem „Čísla, o kterých je dobré vědět", že cituji:" Zatímco v obcích okolo Smědé nejsou ani rok po povodních opravené všechny mosty,  o protipovodňových opatřeních nemluvě, v Jablonci staví firmy Syner a Metrostav     do značné míry zbytečnou „protipovodňovou" štolu  za 434 milionů korun".

Vodohospodářské problémy s nekapacitními koryty Lužické Nisy, Bílé Nisy i Mšenského potoka jsou všeobecně známé a ochranou města před extrémními povodněmi se zabývá řada vodohospodářských odborníků. Město Jablonec nad Nisou proto nechalo zpracovat studii a následně úvodní projekt, který tuto problematiku řeší. Navržené řešení spočívá v tom, že se zkapacitní přívodní štoly do vodního díla Mšeno, plně se využije transformační možnost této vodní nádrže a přebytečná voda při povodni se odvede nově vybudovanou štolou  pod Jablonec nad Nisou. Následně Povodí Labe, státní podnik požádalo Ministerstvo zemědělství, aby tato akce byla zařazena do programu 129 120 tj.: „Podpora před povodněmi." Poskytování podpory v tomto programu podléhá velmi přísným pravidlům a konečné rozhodnutí zařazení jednotlivých akcí do tohoto programu závisí na odborném technicko-ekonomickém posouzení tzv. strategického a enviromentálního experta. Cílem je, aby realizovaná opatření byla ekonomicky efektivní tj. aby ochráněné hodnoty výrazně převyšovaly náklady na protipovodňová opatření. Toto posouzení až po Bytex ve Vratislavicích provedli odborníci z Českého vysokého učení technického v Praze. Konečné rozhodnutí o zařazení této akce do programu však musela ještě schválit meziresortní pracovní komise, složená z pracovníků Ministerstva zemědělství,Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Se stavbou musel pochopitelně souhlasit Krajský úřad Libereckého kraje a podmínkou realizace bylo rovněž, aby stavba byla prohlášena jako veřejně prospěšná. Jablonečtí zastupitelé toto schválili v září r. 2010. Při jejich rozhodování sehrála zcela určitě důležitou roli zkušenost s povodní, která postihla Liberecký kraj v srpnu téhož roku.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Praha zpracoval studii, jak bude ovlivněn průtok v Lužické Nise po realizaci ochrany města Jablonec n.N. novými technickými opatřeními na přehradě Mšeno. Tato studie byla zpracována k soutoku Lužické Nisy s Černou Nisou, tedy až pod Liberec a dokazuje, že stoletý průtok pod Jabloncem n.N. bude zmenšen  o 32,45 m3/s. Z vodohospodářského hlediska je to velmi významné, a to nejen pro ochranu Proseče n.N., Vratislavic n.N., ale zvláště pro Liberec, který bohužel dosud nemá vyřešen problém s umístěním parovodu podél Lužické Nisy. Příčné kompenzace  tohoto zařízení   přes koryto řeky, která má kapacitu pouze na cca dvacetiletou vodu, by při povodňových průtocích mohly vytvořit překážku v toku a způsobit katastrofu. Ze zkušeností s povodní      v r. 1997, 2000, 2002, 2006 i 2010 víme, co mohou překážky v toku  dokázat.  Spadlé stromy, spláví a různé předměty mohou vytvořit hráze, které způsobí, že se voda začne vylévat mimo koryto. Její případné protržení pak vytvoří povodňovou vlnu se všemi negativními důsledky.  Na tento závažný vodohospodářský problém, který v Liberci existuje,upozorňujeme jako správci toku již řadu let.

Výstavba nové štoly i zvětšení stávající z Pasek způsobuje mnohým občanům Jablonce řadu obtíží, neboť díky stávající geologii je zde potřeba provádět rozpojování hornin pomocí trhavin.Množí se stížnosti těchto občanů nejen z důvodu nepříjemných pocitů při odstřelech, ale i obavy o svůj majetek. Je to pochopitelné i s ohledem na to, že tito obyvatelé nemohou být nikdy povodní ohroženi a přesto musí tyto těžkosti strpět.

Za této vypjaté situace považuji za velmi nezodpovědné prohlásit, že výstavba protipovodňové štoly je do značné míry zbytečná, aniž by byl přeložen jediný technický argument pro toto tvrzení. Napsat, že v okolí řeky Smědé se neprovádí protipovodňová opatření považuji za naprostou nehoráznost. Obcím v okolí Smědé zastoupené obcí Višňovou se podařilo v r. 2011 připravit výstavbu protipovodňové hráze. Tato bude vybudována  na pravém břehu řeky Smědé od Vísky až po Minkovice a bude hrazena ze stejného programu Ministerstva zemědělství jako výstavba protipovodňové štoly v Jablonci n.N. Investorem stavby je Povodí Labe, státní podnik.

V březnu letošního roku jsme zhotoviteli stavby předali staveniště a od května se zde již intenzivně pracuje. Jenom člověk hluchý a současně slepý by mohl tuto významnou stavbu přehlédnout.

Nepravdivé informování občanů Libereckého kraje přesahuje rámec veškeré slušnosti. Předpokládám, že zástupci tohoto politického hnutí budou natolik zodpovědní a za svoje jednání se veřejně omluví.

V Jablonci nad Nisou dne 9. října 2012 - Ing. Jaroslav Jaroušek. ředitel závodu Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec