Daň z nemovitostí je stálým a blahodárným zdrojem finančních příjmů rozpočtů měst a obcí. Zákonodárci vedeni zřejmou snahou posílit tyto rozpočty přispěli změnami provedenými v zákoně o dani z nemovitostí k většímu výběru této daně.

S platností od 1. ledna 2009 byla z textu zákona vypuštěna ustanovení, kterými se od daně ze staveb po dobu 15 let osvobozovaly novostavby a po dobu 5 let stavby, u nichž byla provedenými stavebními úpravami snížena tepelná náročnost, tedy stavby tak zvaně zateplené.

Zrušení osvobození novostaveb od daně ze staveb bylo zdůvodněno argumentací v našich poměrech poněkud neobvyklou – požadavkem daňové spravedlnosti.
V obcích s rozsáhlou výstavbou nových domů jsou podle tohoto zdůvodnění diskriminováni původní obyvatelé, kteří daň ze staveb ze svých nemovitostí dlouhodobě platili, zatímco poplatníci v nově postavených domech daň ze staveb v důsledku osvobození neplatili a nepřispívali tak k úhradě veřejných služeb zajišťovaných obcemi, přestože je v plném rozsahu využívali.

Osvobození od daně ze staveb lze uplatnit naposledy za rok 2009, přičemž se musí jednat o stavby, u nichž nárok na osvobození vznikl před nabytím účinnosti novely, tedy stavby dokončené do 31. prosince 2007.

U staveb zateplených zákon umožňuje uplatnit nárok na osvobození naposledy za rok 2012 s podmínkou, že nárok na osvobození byl u nich uplatněn do 31. prosince 2008. Podle výkladu Ministerstva financí jde o stavby zateplené do 31. prosince 2007.