Na poplatníky, kteří měli v roce 2007 příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, se po sestavení daňového přiznání vztahuje povinnost vyplnit a odevzdat tzv. přehledy o platbách sociálního a zdravotního pojištění.

V těchto přehledech se stanoví celková výše zákonné povinnosti našich odvodů do systémů sociálního a zdravotního pojištění, která je odvozena z hodnoty rozdílu mezi příjmy a výdaji z podnikání ve vazbě na údaje uvedené v daňovém přiznání.

Dále se v nich zrekapitulují zaplacené zálohy na pojistné a z porovnání výše odvodové povinnosti a uhrazených záloh logicky vyplyne, zdali nám správa sociálního a zdravotního pojištění přeplatek na zálohách vrátí nebo naopak budeme muset za rok 2007 na pojistném doplácet.

Protože odvody sociálního a zdravotního pojištění osob samostatně výdělečně činných nejsou od 1. ledna 2008 daňově účinným výdajem, musíme správně posoudit daňový charakter nedoplatků a přeplatků pojistného.

V případě, že jsme v roce 2007 uhradili na zálohách méně než činila naše zákonná povinnost a v dubnu 2008 rozdíl uhradíme, bude se z hlediska daně z příjmů jednat o výdaj daňově neúčinný s ohledem na výše uvedený nedaňový charakter plateb pojistného.

Pokud jsme v opačné situaci a do systému sociálního a zdravotního pojištění jsme formou záloh v roce odvedli v roce 2007 více než po nás zákon požadoval, vrácený přeplatek pojistného bude mít charakter příjmu zdanitelného a za zdaňovací období roku 2008 z něho odvedeme daň z příjmů. Je tomu tak proto, že zaplacené zálohy jsme si v roce 2007 uplatnili jako výdaj daňově účinný.

Pokud přeplatek pojistného obdržíme za zdaňovací období roku 2008, např. v květnu 2009, nebude již mít povahu zdanitelného příjmu, protože o pojistné zálohy zaplacené v roce 2008 jsme si základ daně nesnížili.