Podnikání je činností, která byla, je a vždy bude spojena s četnými a mnohdy i významně osudovými riziky. Můžeme k nim přiřadit i ty podnikatelské situace, kdy vynaložíme značné finanční prostředky na pořizování a vybudování určitého majetku, nicméně proces jeho pořizování musíme z nějakého důvodu trvale zastavit.

V takovém případě hovoříme o zmařené investici. Jestliže vedeme řádné účetnictví nemáme problém s vyčíslením nákladů, které jsme v souvislosti s nedokončenou a nerealizovatelnou investicí vynaložili. Protože nám žádný majetek nevznikl, klasifikujeme vynaložené finanční prostředky jako mimořádné náklady.

Z hlediska posouzení daňové účinnosti nákladů na zmařenou investici je třeba zkoumat a objektivně posoudit, z jakého důvodu jsme museli pořizování investice zastavit. Pokud jsme například výstavbu nové výrobní kapacity zastavili v důsledku toho, že se radikálně změnila tržní situace a došlo k poklesu našeho odbytu, jedná se o podnikatelské riziko a náklady na zmařenou investici budou posouzeny jako daňově účinné.

V případě, že výstavbu nedokončíme pro nedostatek finančních prostředků nebo z jiných důvodů, které mají subjektivní povahu, půjde z daňového pohledu o škodu a související náklady budou daňově neúčinné.