Daň z přidané hodnoty vůči dlužníkům v insolvenčním řízení budeme moci opravit. Jedním z neblahých důsledků světové finanční krize je vzrůstající počet firem, které nejsou schopny plnit své závazky a vstupují do konkurzního řízení.

Protože věřitelské firmy nejsou ve většině takových případů schopny vůči bankrotujícím firmám vymoci své pohledávky, dostávají se následně samy do značných finančních i existenčních potíží.

Aby se zabránilo reálnému dominovému efektu rozšiřování bankrotů na ekonomicky a finančně zdravé firmy, umožňuje novela zákona o dani z přidané hodnoty (§44) s účinností od 1 ledna 2011, aby věřitelé uplatnili nárok na opravu daně z přidané hodnoty na výstupu proti odběrateli, který jim za dodané zboží nebo poskytnuté služby nezaplatil a insolvenční soud proti němu zahájil insolvenční řízení.

Jedná se o tzv. „předinsolvenční“ pohledávky, které vznikly nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a dosud nezanikly.

Opravu výše DPH je kromě splnění časového testu možné nárokovat při splnění těchto podmínek:

- dlužník se nachází v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení úpadku ,
- věřitel přihlásil svoji pohledávku u soudu nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží,
- věřitel a dlužník nejsou osobami blízkými ani kapitálově spojenými a nepodnikají spolu na základě smlouvy o sdružení,
- věřitel dlužníkovi doručil daňový doklad s náležitostmi podle specielní úpravy vymezené v § 46 odst. 1 zákona o DPH.

Novela zákona neobsahuje k provedení uvedené daňové opravy žádné přechodné ustanovení. Z této skutečnosti lze dovodit, že při splnění všech zákonných podmínek bude možné v roce 2011 opravit výši daně i u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení vzniklých před tímto rokem.