Kniha jízd coby důkazní prostředek dokládající používání vozidla v souvislosti s dosahováním a zajišťováním příjmů z podnikání je všeobecně považována za důkaz naprosto nevěrohodný.

V soutěži o největší nesmysl roku 2008 se tato nepovedená kniha umístila na důstojném druhém místě. Poslanci proto v červnové předvolební euforii vyslyšeli hlas lidu a za určitých podmínek změnou zákona o daních z příjmů uzákonili tzv. paušální výdaj na dopravu. Posléze si hlučně zatleskali, jak zrušením zbytečné a náročné administrativy vylepšili podmínky pro podnikání.

Ve výši 5 000 Kč může paušální výdaj na dopravu již v roce 2009 uplatňovat za každý celý kalendářní měsíc poplatník, který v tomto měsíci využíval vozidlo k dosažení, zajištění a udržení svých příjmů. Skutečnost, že vozidlo je využíváno výlučně k dosažení příjmů z podnikání je podle zákona doložena prohlášením poplatníka a tato poplatníkova deklarace způsobu používání vozidla platí, neprokáže-li někdo jiný její nepravdivost.

Většina drobných podnikatelů je registrována k dani z přidané hodnoty. Pro uplatnění nároku na odpočet DPH u nakupovaných pohonných hmot zde rovněž platí, že je nutno prokázat využití vozidla pro ekonomickou činnost plátce.

Podle současného výkladu odvozeného z pokynu Ministerstva financí však není pro účely DPH tímto důkazem pouhé prohlášení poplatníka, které platí podle zákona o daních z příjmů, nýbrž vedení knihy jízd. Poplatník si tak bude moci u daně z příjmů uplatňovat měsíční výdajový paušál 5 000 Kč na základě svého prohlášení, nárok na odpočet DPH bude ale povinen doložit vedením knihy jízd.

Úpěnlivě prosím poslance a senátory, členy vlády, byť prozatímní, a ministerstva financí obzvláště, představitele politických stran a úplně kohokoliv, aby mně, čtenářům, podnikatelům a občanům zdůvodnili s ohledem na povinnost kvalitně spravovat věci veřejné, s ohledem na elementární logiku, etiku i zdravý rozum, správnost, příčiny a důvody výše popsaného přístupu.

Pocítím nesmírnou úlevu pokud někdo zpochybní můj pocit, že v současné době vzpomenuté principy logiky, profesionality, etiky a závazků z veřejné služby nejsou uloženy hluboko v podzemí na zcela neznámém místě.