Zaměstnavatel může svým zaměstnancům poskytnout jednorázovou sociální výpomoc. A to v přímé souvislosti s řešením a překlenutím jejich mimořádně obtížných poměrů. Ty musí nastat v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie takového rozsahu a intenzity, že bylo nezbytné vyhlásit na zasaženém území nouzový stav podle zákona 110/98 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Sociální výpomoc se za této mimořádné situace poskytuje v peněžní formě a na straně zaměstnance je od daně z příjmů fyzických osob osvobozeno její poskytnutí až do výše 500 000 Kč.

Daňové osvobození pochopitelně předpokládá splnění všech tří uvedených podmínek, tedy mimořádně obtížných podmínek zaměstnance vzniklých v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie a vyhlášení nouzového stavu na daném území.
Pokud jsou všechny „osvobozující“ podmínky poskytnutí mimořádné sociální výpomoci splněny, není její hodnota součástí vyměřovacího základu pro pojistné odvody a sociální a zdravotní pojištění se z ní neodvádí.

Na straně zaměstnavatele je poskytnutí sociální výpomoci k překlenutí mimořádně obtížných poměrů zaměstnancům výdajem nedaňovým. Jde o výdaj hrazený ze sociálního fondu, zisku po jeho zdanění nebo na vrub nedaňových výdajů.