Výdělečná činnost v souběhu s pobíráním důchodu má pro důchodce smysl za předpokladu, že její výkon a s ním spojený příjem nebude spojen s pozbytím nároku na důchod či jeho vrácením.

Žádná omezení se nevztahují na starobní důchodce, kteří mohou mít při současném pobírání starobního důchodu příjem ze zaměstnání, z pronájmu či z podnikání v jakékoliv výši. Podmínkou při zaměstnávání starobních důchodců však je uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou, maximálně na jeden rok.
Při pobírání předčasného starobního důchodu si v případě pracovněprávního vztahu můžeme finanční situaci vylepšovat pouze činností, která nezakládá účast na důchodovém pojištění, což je činnost, z níž se neodvádí pojistné na sociální pojištění. Tuto podmínku splňuje pouze zaměstnání prováděné na základě dohody o provedení práce a pokud naplníme její znaky (maximální rozsah pracovní doby u jednoho zaměstnavatele 150 hodin ročně), můžeme si opět vydělat bez jakéhokoliv omezení.

Osobě samostatně výdělečné činné, např. živnostníkovi apod., zůstane nárok na předčasný starobní důchod zachován, pokud rozdíl mezi jeho ročními příjmy a výdaji nedosáhl v roce 2007 48 334 Kč a v roce 2008 nesmí přesáhnout 51 744 korun. Takový živnostník musí nejpozději 1 měsíc po podání daňového přiznání oznámit a doložit okresní správě sociálního zabezpečení, že chce být považován za tzv. osobu samostatně výdělečně činnou vedlejší. Žádná omezení se na předčasného starobního důchodce nevztahuje ani při příjmech z pronájmu.

Doba práce ani výše výdělku není nikterak limitována při pobírání částečného invalidního důchodu a platí to pro zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné. U částečně invalidního důchodce by však výkon práce i její povaha měly být v souladu s omezením jeho zdravotní způsobilostí.
Stejná pravidla platí i pro výdělečné aktivity plně invalidních důchodců. Zde se předpokládá, že s ohledem na stupeň invalidity, který vedl k přiznání nároku na tento důchod, je jejich výdělečná schopnost nejvýše na třetinové úrovni ve srovnání se stejnou schopností člověka zdravého.