Nenechte to na poslední chvíli

Daňový řád stanoví (§136), že daňová přiznání k daním vyměřovaným za 12 měsíční období se podávají nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. K takto vyměřovaným daním patří daň z příjmů fyzických osob i daň z příjmů právnických osob.

Pro fyzické osoby, obchodní společnosti a další poplatníky daní z příjmů tedy platí, že řádným termínem pro podání daňového přiznání je úterý 1. dubna 2014.

Pokud patříme k poplatníkům, kteří mají ze zákona povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem, nebo pro které daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, podáváme daňové přiznání do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V letošním roce to bude 1. červenec 2014.

Daňové přiznání v prodloužené lhůtě je možné podat pouze za předpokladu, že příslušná plná moc k zastupování daňovým poradcem bude správci daně doručena před uplynutím neprodloužené lhůty, tedy nejpozději do úterý 1. dubna 2014.

Podle dlouhodobé statistiky naprostá většina poplatníků daně z příjmů podává své daňové přiznání bez nadsázky na poslední chvíli, což přesvědčivě dokládají následující údaje. V měsících lednu a únoru podává daňové přiznání celkem 10% poplatníků, v první polovině března pak dalších 10%.

Zbylých 80% poplatníků příjmových daní podává daňové přiznání ve druhé polovině března, z toho 40% v posledních třech dnech před 1. dubnem.

Daňoví poplatníci patří a zcela jistě i nadále budou patřit do kategorie občanů, kteří jsou za nedodržení zákonem stanovených povinností trestáni ukládáním pokut či jiných forem peněžitých sankcí. Daňový řád v § 250 stanoví, že daňovému subjektu, který nepodá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv tak učinit měl , nebo toto přiznání podá po zákonem stanovené lhůtě a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši stanovené zákonem.