Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob jsou stanoveny v § 136 daňového řádu. Daně z příjmů fyzických i právnických osob se vyměřují za zdaňovací období 12 měsíců a příslušná daňová přiznání se podávají nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Daňová správa upozorňuje na související ustanovení daňového řádu (§ 33), podle kterého lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty. Není-li takový den v měsíci, připadne poslední den lhůty na jeho poslední den.

Z uvedeného vymezení vyplývá, že text právních předpisů je mírně řečeno náročný a proto je vhodné a prospěšné problém ozřejmit konkrétním příkladem. Rozhodnou skutečností je pro poplatníky daní z příjmů konec zdaňovacího období, který v roce 2011 nastal 31. 12. 2011.

Počátek lhůty začíná běžet následující den, tedy 1. 1. 2012 a posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů proto bude 1. duben 2012.

Jedná-li se ovšem o poplatníka, který má ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jehož daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, podává se daňové přiznání do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Daňové přiznání v prodloužené lhůtě je možné podat pouze za předpokladu, že příslušná plná moc k zastupování bude správci daně podána před uplynutím neprodloužené lhůty, tedy před 1. dubnem 2012.

Protože 1. duben i 1. červenec 2012 připadá na neděli, posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů bude 2. duben a 2. červenec 2012.

Dobrá rada na závěr daňové přiznání k dani z příjmů nesestavujte ve spěchu a na poslední chvíli.