Součástí připravované daňové reformy budou i podstatné změny ustanovení zákona o daních z příjmů. K významnějším navrhovaným změnám např. patří:

- zrušení konceptu tzv. „superhrubé mzdy“. Základem daně z příjmů ze závislé činnosti se tak opět stane hrubá mzda, která bude rovněž základem pro výpočet jednotlivých pojistných odvodů,

– základem nejenom daně z příjmů, ale i odvodů na sociální a zdravotní pojištění, bude u fyzických osob s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 100 % hrubého zisku. Aby nedošlo ke zvýšení odvodové povinnosti osob samostatně výdělečně činných, sníží se sazba u odvodů důchodového a zdravotního pojištění těchto poplatníků na 6,5%,

- v oblasti zdaňování příjmů fyzických osob se zvýší sazba daně z příjmů ze stávajících 15 % na 19 %. Změna sazby daně z příjmů fyzických osob je podle důvodové zprávy k navrhované změně zákona přímým důsledkem zrušení konceptu tzv. „superhrubé mzdy“, které sníží daňový základ při stanovení vlastní daňové povinnosti,
- zruší se základní sleva na dani pro osoby s měsíčními příjmy převyšujícími čtyřnásobek průměrné mzdy,

- nezdanitelná částka v souvislosti s daňovou podporou při pořizování vlastního bydlení (zohlednění úroků z hypotéčních úvěrů) se sníží ze současných 300 000 korun na 80 000 korun. Částka by ale neměla být krácena podle počtu měsíců, ve kterých poplatník úroky platil,

- v souladu s programovým prohlášením vlády se zvýší limit pro odpočet darů poskytnutých fyzickými osobami na veřejně prospěšné účely z 10 % na 15 %. Zvýšení limitu těchto darů má umožnit široké zapojení občanů a firem do podpory kulturního dědictví, živého umění a ostatních veřejně prospěšných aktivit.