Každého daňového poplatníka může potkat daňový problém jestliže nedodrží zákonem stanovený termín úhrady daně a zaplatí jí s delším či kratším prodlením nebo nesprávně zaplatí nižší daň. V takových případech finanční úřad nekompromisně vyměřuje poměrně vysoké daňové penále, o jehož prominutí však lze správce daně požádat.

Ministerstvo financí ve svém pokynu D-319 vymezilo skutečnosti, jimiž lze žádost o prominutí daňového penále zdůvodnit a na jejichž základě je možno daňové penále zcela prominout případně snížit. Tvrdost správcem daně stanoveného penále lze prominutím či snížením zmírnit zejména v těchto případech:
- penále (příslušenství daně) vzniklo dodatečným vyměřením daně v důsledku legislativních změn, které v řádném termínu pro podání daňového přiznání nebyly známy;

- penále má zaplatit dlužník, který byl postižen živelní pohromou nebo jinou mimořádnou událostí v průběhu kalendářního roku, který se váže k platbě daně nebo v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím a následujícím;
- původní platba daně byla omylem poukázána pod jiným variabilním symbolem nebo na jiný účet správce daně;
- penále má zaplatit dlužník, kterému zdravotní stav (dočasný nebo trvalý) zabránil plnit jeho daňové povinnosti;
- jedná se o daňového dlužníka, který se nikoli svým jednáním ocitl v platební neschopnosti, zejména druhotné platební neschopnosti;

Uvedený výčet nejčastějších důvodů pro prominutí daňového penále není zdaleka úplný, a proto všem současným či potenciálním „daňovým hříšníkům“ doporučuji, aby si uvedený obsáhlý pokyn Ministerstva financí důkladně prostudovali.