Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2014 v regionu působnosti SVS vzrostla délka vodovodní sítě na 8 949 km (bez přípojek), počet vodojemů je 998 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 3 916 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 196.

Ještě před vznikem SVS byla obnova majetku dlouhodobě podfinancována, proto je dnes průměrně 60 % tohoto majetku za svou životností - konkrétně až 65 % vodovodních sítí, 58 % kanalizací, 44 % úpraven vody a 34 % čistíren odpadních vod.

Ilustrační foto.SVS je jako každý vlastník ve vodárenském oboru povinna realizovat Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, což je zákonem stanovený nástroj, který má zajistit životaschopnost majetku do budoucna.

Náležitá obnova majetku je proto v SVS prioritou, ale i problémem číslo jedna. Hlavní zdroj na obnovu vodohospodářského majetku, který musí sloužit i budoucím generacím, je cena vody.

Z ceny vody však SVS jako vlastník majetku dostane pouze 34,6 %. Dalších 40,1 % dostává SčVK jako provozovatel a zbývajících 25,3 % je odváděno státu, a to formou DPH, daně z příjmu a řady dalších poplatků - za surovou povrchovou a podzemní vodu, za vypouštění vyčištěných vod z čistíren zpět do řek aj.

SVS dlouhodobě nevyplácí žádné dividendy a v souladu s obchodním zákoníkem a svými stanovami dává celých 95 % svého zisku (v r. 2014 to bylo 340,7 mil. Kč) do fondu reinvestic a 5 % do rezervního fondu. V roce 2015 SVS realizuje investiční plán ve výši 1,25 mld. korun, z čehož jde na obnovu majetku cca 80 % investiční prostředků, což představuje miliardu korun. Zbývající prostředky jsou určeny na strategické, tj. na zpřísňující se legislativou vyvolané investice.

Reálná potřeba investic do obnovy vodárenského majetku je však daleko vyšší, než jsou finanční zdroje. Propočty a analýzy jsou jednoznačné - za současného tempa budeme potřebovat na celkovou obnovu majetku 133 let. Co to znamená? Přes rok od roku rostoucí objem prostředků věnovaných na obnovu majetek SVS stárne.

Možnosti SVS k řešení

SVS se snaží inkasované prostředky z ceny vody co nejefektivněji směrovat do obnovy. Provádí k tomu analýzu, hodnocení a bodování stavu majetku, aby prioritu měl majetek nejstarší a v nejhorším stavu.

SVS rovněž provedla organizační změnu v odboru správy majetku, která má umožnit efektivnější práci odboru v dohledu nad provozováním smluvního provozovatele i v oblasti majetkové správy.

Díky zavedení flexibilního systému výběrových řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových smluv se SVS podařilo dosáhnout snížení cen konkrétních zakázek o 20% a více pod ceníkem ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví).

Hledání rezerv mimo SVS

Vedeni naším vnitřním regulačním prvkem, aby cena vody v regionu nadále zůstávala v hranicích sociální únosnosti pro obyvatele, trvale hledáme rezervy i v dalších směrech, mimo působnost SVS. Tím, že si stát z ceny vody bere celých 25,3 %, omezuje vlastníkům vodohospodářského majetku finanční prostředky potřebné na obnovu majetku.

Ilustrační foto.Řešením by mohlo být využít pro vodu snížené sazby DPH, která je určená pro základní životní potřeby. Nejnižší zdanění vody má v rámci EU Německo, přičemž sazba 7 % se vztahuje pouze na pitnou vodu, protože voda odpadní zdanění nepodléhá. Rovněž by bylo žádoucí, pokud by stát vybrané prostředky z ceny vody vracel zpět do rozvoje vodního hospodářství, především do ochrany vodních zdrojů a jejich kvality.

Kvalitu surové vody jako nakupované vstupní suroviny pro výrobu pitné vody totiž stát u nás vodárenským společnostem negarantuje, takže je mnohdy problematická a úprava vody se pak vzhledem ke stále se zpřísňujícím požadavkům legislativy prodražuje. Právě problematická kvalita surové vody je důvodem realizace letošní největší stavby SVS, kterou je doplnění 1. stupně separace na úpravně vody Desná – Souš, v celkovém finančním objemu 54 mil. Kč s DPH.

„Objem prostředků na obnovu sice rok od roku zvyšujeme, přesto s ohledem na stav našeho majetku není dostatečný. Při jednáních s našimi akcionáři, starosty 458 měst a obcí Ústeckého a Libereckého kraje, proto hledáme kompromisy na straně potřeb do obnovy majetku s ohledem na sociální únosnost ceny vody." dodává Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Rozdělení investičních prostředků SVS v roce 2015 po okresech v rámci Libereckého kraje je následující:

                    obnova majetku      investice pro okres           celkem (vč. strategických)
Česká Lípa      16 staveb                 cca 84,8 mil. Kč                  84,8 mil. Kč
Jablonec n. N. 14 staveb                 cca 47,2 mil. Kč                  99,8 mil. Kč
Liberec           18 staveb                 cca 126,3 mil. Kč               146,2 mil. Kč

Do letošního roku přešly některé stavby zahájené v roce 2014. Důvodem pro posun termínu dokončení staveb a finálních úprav povrchů komunikací byl začátek zimního období a ukončení provozu výroben živičných směsí. Po adekvátním „zakonzervování" v zimních měsících jsou nyní dokončovány tyto loňské stavby, s termínem dokončení: V okrese Česká Lípa - Mimoň Křížová ul., rek. kanalizace a vodovodu (IV/2015), v okrese Jablonec nad Nisou – Tanvald, rek. přivaděče mezi vodojemy Šumburk a Špičák (VI/2015), a v okrese Liberec – Osečná, rek. vodovodu (X/2015), Liberec ul. Klicperova, Mikulášská, rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015).

Nyní jsou v realizaci nebo těsně před zahájením v okresech Libereckého kraje tyto stavby z investičního plánu 2015, s termínem dokončení:

Okres Česká Lípa: Mimoň Sokolská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (V/2016), Mimoň Nádražní ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2015), Doksy ul. Dalibora z Myšlína – rek. vodovodu a kanalizace (VI/2015), Česká Lípa ul. Kovářova, Železničářská a V Cihelně – rek. vodovodu a kanalizace (VII/2015), Nový Bor ul. Ke Koupališti – rek. kanalizace (VII/2015)
Okres Jablonec nad Nisou: Rádlo – rek. vodovodu (VII/2015), Jablonec nad Nisou Lesní ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Desná – Souš, doplnění 1. stupně separace na úpravně vody (X/2015)
Okres Liberec: Machnín – nový přívodní řad z Machnína do vodojemu Sv. Ján u Chrastavy (VI/2015), Hrádek nad Nisou ul. Na Příkopech – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2015), Liberec Křižanská ul. – rek. vodovodu (VIII/2015), Vlastibořice – rek. vodovodu (X/2015), Liberec Zeyerova ul. – rek. vodovodu (X/2015), Liberec Kubelíkova a Uralská ul. – rek. vodovodu (X/2015), Chrastava – intenzifikace ČOV (IV/2016).

Co se týče zkvalitňování celého procesu realizace staveb, díky vysokému nasazení pracovníků SVS byl roční investiční plán 2014 splněn již v září na 75 %, což se dříve nikdy nepodařilo. Letos proto SVS již od začátku roku intenzivně soutěží, aby se stavby zařazené v rámci investičního plánu 2015 začaly realizovat hned na jaře, a tím bylo dosaženo rovnoměrného plnění plánu v průběhu roku.

Rovněž je třeba zmínit větší transparentnost výběrových řízení, protože součástí výběrových komisí SVS jsou v posledním roce i nominovaní zástupci akcionářů SVS z okresu, kde konkrétní stavba bude probíhat.

SVS si rovněž uvědomuje, že rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí, vedených převážně v komunikacích, je spojena s dopravním omezením, prašností i hlučností. Zvýšeným úsilím investičních pracovníků a činností dozoru stavby se proto snaží dosáhnout realizace staveb ve stanoveném termínu a v co možná nejlepší kvalitě i vysoutěžené ceně.

Pravidelná spolupráce s místně příslušnými médii i s akcionáři přispívá k včasné informovanosti obyvatel o konkrétních zahajovaných stavbách a s nimi spojených omezeních.

Autor: SVS, a. s.