Podle § 19 zmíněného zákona je v současné době od daně dědické osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými do tzv. I. skupiny, kam patří příbuzní v řadě přímé a manželé. Novelou zákona o dani dědické dochází k rozšíření osvobození od této daně u nabytí majetku děděním i na osoby zařazené do tzv. druhé skupiny. Za tyto osoby zákon považuje příbuzné v řadě pobočné, a to sourozence, synovce neteře, strýce a tety, dále manžele dětí (zetě a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manžele rodičů a osoby, které se zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před smrtí ve společné domácnosti, a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele.
Poplatníky daně dědické zůstanou po této novele, jejíž účinnost nastane od 1. ledna 2008, pouze osoby zařazené do tzv. III. skupiny, kam patří ostatní fyzické a právnické osoby nezařazené do výše uvedených skupin.
autor je daňový poradce