Z příjmů z pronájmu bytu musíme odvést daň z příjmů podle § 9 zákona o daních z příjmů. Základ daně je u tohoto druhu příjmů tvořen úhrnem příjmů z pronájmu sníženým o výdaje, které v souvislosti s pronájmem vynaložíme, např. platby za pojištění bytu, zaplacená daň z nemovitostí, výdaje na opravy bytu apod.

Kromě uvedených reálných peněžních výdajů můžeme základ daně snížit i o vypočtenou hodnotu ročního odpisu pronajímaného bytu.
Při výpočtu odpisu bytu musíme vycházet ze správně stanovené vstupní ceny. V případě, že od úplatného nabytí bytu do zahájení jeho pronájmu neuplyne 5 let, je vstupní cenou pořizovací cena, což je částka, kterou jsme na zakoupení bytu vynaložili.

Pokud bychom byt zakoupili v roce 2005 za 1 000 000 Kč a ve stejném roce ho pronajali, odpisy bychom prováděli z této částky. Při zakoupení bytu za 700 000 Kč v roce 2000 a při zahájení jeho pronájmu po uplynutí 5 let, např. v roce 2006, bude vstupní cenou pro naše odpisování tzv. reprodukční neboli tržní cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku v době zahájení pronájmu, v našem případě v roce 2006.

Byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním právním předpisem zákon o daních z příjmů zařazuje do 5. odpisové skupiny s dobou odpisování 30 let. Byty a nebytové prostory v budovách ze dřeva a plastů jsou zařazeny do 4. odpisové skupiny a odepisujeme je 20 let.