Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby poplatníci s příjmy z podnikání či pronájmu uplatnili své výdaje pro daňové účely při výpočtu základu daně buďto ve skutečné výši zjištěné z řádně vedeného účetnictví či daňové evidence, nebo je vypočítali zákonem stanoveným procentem z dosažených příjmů. V paragrafu 7 odst. 7 zmíněného zákona je výše výdajových paušálů podle druhu činností vymezena takto:80 % mohou použít poplatníci s příjmy ze zemědělské výroby a s příjmy z výkonu řemeslných živností,

60 % lze uplatnit u příjmů z výkonu ostatních živností

40 % u příjmů z tzv. jiného podnikání a ostatní výdělečné činnosti (patří sem příjmy lékařů, advokátů, auditorů, umělců, vynálezců, z nezávislého povolání apod.),

30 % lze uplatnit u příjmů z pronájmů.

Od 1. ledna 2013 se uplatňování velice oblíbených výdajových paušálů spojilo s četnými komplikacemi a omezeními. Skupina poplatníků využívající 40% paušál (lékaři, advokáti apod.) si paušální výdaje bude moci uplatnit maximálně do výše 800 000 Kč, tedy z příjmů nepřesahujících 2 000 000 Kč za zdaňovací období. Omezení bude platit i pro poplatníky s příjmy z pronájmu, kteří počínaje zdaňovacím obdobím roku 2013 uplatní paušální výdaje do limitu 600 000 Kč, tedy rovněž z příjmů za pronájem nepřevyšujících 2 000 000 Kč.

Další omezení má komplikovanější povahu, ale zato se vztahuje na poplatníky uplatňující paušální výdaje bez rozdílu druhu příjmů. Jestliže poplatník uplatní u příjmů z podnikání a z pronájmu paušální výdaje a součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, ztrácí nárok na daňovou slevu na manžela/manželku (sleva činí 24 840 Kč ročně) a nemůže uplatnit ani daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti (13 404 Kč ročně na každé vyživované dítě).

Protože zákon v souvislosti se změnou způsobu uplatňování výdajů pro daňové účely (přechod z paušálních výdajů na výdaje skutečné) vyžaduje provedení úprav daňového základu za předchozí zdaňovací období, doporučuji zejména poplatníkům uplatňujícím příslušnou daňovou slevu a daňové zvýhodnění s ohledem na složitost problému výhodnost dalšího uplatňování výdajového paušálu konzultovat s odborníkem.

Z povahy provedených změn zřetelně vyplývá, že prosazování deklarovaných principů zjednodušení a zpřehlednění legislativy včetně odstraňování výjimek v daňových zákonech se zatím nekoná.

VLADIMÍR OPATRNÝ