Zákon o daních z příjmů umožňuje odečíst od základu daně hodnotu daru na zákonem vymezené účely. Fyzické osoby mohou takto odečíst nejvýše hodnotu daru nejvýše do 10% vytvořeného základu daně (např. při základu daně 100 000 Kč může fyzická osoba daňově uplatnit hodnotu daru do 10 000 Kč), právnické osoby daňově uplatní ve většině případů dar do hodnoty 5% svého základu daně.

Kromě darů obcím, krajům, organizačním složkám státu a právnickým osobám se sídlem na území České republiky na humanitární, ekologické, charitativní tělovýchovné a další v zákoně vyjmenované účely a fyzickým osobám provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, umožňuje zákon o daních z příjmů poskytnutí darů i invalidním a postiženým osobám. Od základu daně můžeme odečíst hodnotu darů poskytnutých fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu a nebo jsou nezletilými dětmi dlouhodobě těžce zdravotně postiženými vyžadujícími mimořádnou péči.

Takovým osobám můžeme darem přispět na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise (§ 33 vyhlášky 182/91 Sb.), opět do výše nehrazené zdravotními pojišťovnami, případně na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání. Tělesně postiženým osobám tak můžeme svým darem přispět na pomůcky umožňující samostatný pohyb, sebeobsluhu či zachování zdravotního stavu nebo na pomůcky pro přípravu a realizaci pracovního uplatnění.

Je vhodné připomenout i to, že zákon nevylučuje z poskytnutí darů ani invalidní a tělesně postižené osoby, které jsou vůči dárci v příbuzenském vztahu, takže při splnění uvedených podmínek můžeme daňově zohlednit obdarování svých rodičů, dětí, sourozenců, synovců apod.