Ministerstvo financí České republiky v souvislosti s četnými dotazy poplatníků daně z příjmů, kteří poskytli nebo poskytnou dary ve prospěch subjektů postižených ničivými povodněmi, vydalo 20. srpna sdělení k poskytnutí darů a možnosti uplatnění hodnoty těchto darů jako nezdanitelné části základu daně z příjmů.

Od základu daně lze podle tohoto sdělení odečíst hodnotu darů poskytnutých:
- obcím,
- krajům,
- organizačním složkám státu,
- právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona.
Dary mohou být poskytnuty na taxativně stanovené účely, které zahrnují též účely humanitární a charitativní, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období:
- u poplatníků, kteří jsou fyzickými osobami, přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně (§15 odst. 1 zákona o daních z příjmů),
- u poplatníků, kteří jsou právnickými osobami, činí alespoň 2 000 Kč. U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zákona o účetnictví u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně (§20 odst. 8) sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů. Odpočet nemohou uplatnit ty právnické osoby, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání.

Poskytnuté dary prokáže dárce dokladem, ze kterého musí být zřejmé, kdo je příjemcem daru, hodnota daru, předmět a účel, na který byl dar poskytnut a datum darování. I bez potvrzení konečného příjemce mohou finanční úřady uznat poskytnutí peněžního daru, pokud poplatník doloží (např. příkazem k úhradě a výpisem z bankovního účtu, podacím potvrzením poštovní poukázky, příjmovým dokladem apod.), že finanční prostředky byly poukázány na povodňový bankovní účet, zřízený k účelu veřejné sbírky, která je zaevidována v centrální evidenci veřejných sbírek vedené ministerstvem vnitra.

Informace z centrální evidence veřejných sbírek zveřejňuje ministerstvo vnitra na své internetové stránce.

Obdobný postup lze uplatnit u darů poskytnutých zaměstnanci, od kterých zaměstnavatel při ročním zúčtování záloh rovněž nemusí vyžadovat potvrzení příjemce daru a nahradí je opět výpis z bankovního účtu, poštovní poukázka apod.

Přijetí tohoto postupu v dané situaci bylo doporučeno i územním finančním orgánům v rámci daňových řízení.