Způsob uplatňování daně z přidané hodnoty přináší v podobě daňových podvodů problémy nejenom státu, ale i plátcům daně, kterým jejich odběratelé za dodání zboží nebo poskytnutí služby nezaplatí a následně vstoupí do insolvenčního řízení.

Protože není žádoucí, aby bankrotující firmy přenášely neblahé finanční důsledky své insolvence na své věřitele, je s účinností od 1. 4. 2011 možné, aby plátci, kterým firmy v insolvenci za dodané zboží či poskytnuté služby nezaplatily, získali přiznanou a zaplacenou daň na výstupu související s takovým plněním zpět.

Podle ustanovení § 44 je plátce, kterému při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla povinnost přiznat daň a jehož pohledávka, která vznikla nejpozději půl roku před rozhodnutím soudu o úpadku z tohoto plnění doposud nezanikla (věřitel), oprávněn provést opravu daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky v případě, že

- plátce, vůči kterému má věřitel tuto pohledávku (dlužník), se nachází v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka,

- věřitel svoji pohledávku přihlásil nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, tato pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží,

- věřitel a dlužník nejsou osobami kapitálově spojenými, blízkými nebo společníky téže společnosti, jsou-li plátci,

- věřitel doručil dlužníkovi opravný daňový doklad s náležitostmi uvedenými v § 46 zákona o dani z přidané hodnoty.

Věřitel si provedením opravy může snížit daň z přidané hodnoty na výstupu u příslušného plnění pouze při současném splnění všech uvedených podmínek.

Opravu výše daně u pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení nelze provést

a) po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění, a

b) v případě, že dlužník přestal být plátcem.

Další podrobnosti k nároku na vrácení DPH při insolvenci dlužníka jsou uvedeny v Informaci Generálního finančního ředitelství z 22.7.2011 a v Dodatku č. 1 k této informaci z 26. 4. 2013.