Půjčíme-li někomu peníze a ve smlouvě o půjčce sjednáme za jejich půjčení úroky, vzniká nám při jejich výplatě zdanitelný příjem, který musíme v daňovém přiznání k dani z příjmů uvést jako příjem z kapitálového majetku a podrobit ho dani z příjmů fyzických osob. Zákon o dani z příjmů v § 8 odst. 8 stanoví, že za příjem z kapitálového majetku se považují také výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z prodlení a poplatky z prodlení.

Jestliže v roce 2008 např. poskytneme z majetku ve společném jmění manželů půjčku 400 000 Kč a ve smlouvě o půjčce sjednáme 8%ní roční úrok, který je nám vyplacen na konci roku ve výši 32 000 Kč, je třeba tento příjem v daňovém přiznání za rok 2008 uvést v části příjmů podle § 8 – příjmy z kapitálového majetku, a spolu s ostatními druhy příjmů (příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání, pronájmu, ostatní příjmy) podrobit dani z příjmů.

Přestože půjčka ve výši 400 000 Kč byla poskytnuta z peněz ve společném jmění manželů, nelze úrokový výnos z půjčky ve výši 32 000 Kč v daňovém přiznání rozdělit mezi oba manžele (16 000 manžel + 16 000 manželka) a celou částku (32 000) musí ve svém daňovém přiznání na základě vzájemné dohody zdanit buďto manžel nebo manželka.

Stejným způsobem se postupuje i v případě, kdy manželé obdrží úrok z prodlení, což se často stává při nedodržení smluvně sjednaných termínů výstavby rodinného domu. Pokud by např. stavební firma za nedodržení sjednaného termínu výstavby rodinného domu vyplatila jako smluvní sankci úrok z prodlení ve výši 300 000 Kč, manžel nebo manželka musí tuto platbu ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2008 jako příjem z kapitálového majetku uvést a zdanit.