Předchozí
1 z 13
Další

Podívejme se nejprve na výsledky malé ankety, kterou Jablonecký deník na svém webu na toto téma v minulých dnech uspořádal. Takto hlasovali čtenáři.

AnketaZdroj: Deník

Jaroslav ŠídaZdroj: se souhlasem Jaroslava ŠídyJaroslav Šída, 43 let, Piráti a nezávislí

Budoucnost nakládání s odpady musí být spojená s jejich redukcí a chytrým využíváním. Nová odpadová vyhláška nám v tom bohužel nepomáhá. Minimální limit na občana je příliš velký a nemotivuje k třídění. Ekonomický model pro stanovení výše poplatku je pro město ziskový, což považujeme v oblasti komunální služby za neadekvátní. Toto chceme změnit a motivovat občany k lepšímu zacházení s odpady. Dalším tématem je schopnost města vymáhat nastavená pravidla, případně reflektovat potřeby jejich úprav. Jednou z deklarovaných výhod systému bylo zamezení tzv. černých pasažerů, na které bude nyní město vidět. Vyhláška stanovuje povinnost majiteli nemovitosti uzavřít smlouvu s městem. Přesto celá řada majitelů smlouvu s městem dosud neuzavřela. To musí město řešit. Vyhláška také nejasně definuje rozhraní mezi poplatky pro občany (spravuje město) a živnostníky (spravuje svozová firma) a je řada nemovitostí, kde se tyto poplatky překrývají. Do toho bychom rovněž chtěli vnést pořádek. Výše uvedená opatření mohou být vhodně kombinována s kamerami, fotopastmi a prací městské policie.

Petr VobořilZdroj: se souhlasem Petra VobořilaPetr Vobořil, 62 let, Domov nad Nisou

Odpadky jsou bohužel produktem civilizace, ne přírody. Měli bychom se spolu s výrobci a prodejci zamyslet zda-li každý předmět, zboží a potravina potřebuje svůj obal. Domov nad Nisou bude i nadále podporovat: Vhodnou prevenci jako např. programy pro děti již od mateřských škol, kdy se děti učí o druhu, způsobu a dopadu třídění odpadů. Rozšiřování činnosti sběrného dvora především jeho otevírací doby i do odpoledních hodin o víkendu. Dostatečný a docházkový počet stanovišť na separovaný odpad. Čistotu, včasný vývoz a pořádek odpadkových nádob. Upřednostníme efektivní motivaci občanů ke třídění např. využitím kódů vytištěných pro určeného plátce poplatku a jeho následného umístění na sběrné pytle pro tříděný odpad, kdy na základě množství získá občan slevu z místního poplatku. Větší dostupností nádob na tříděný odpad (i menší odpadkové koše mohou mít přepážky podporující třídění). Důležité je i postihovat osoby zakládající a využívající černé skládky např. s pomocí využití fotopastí, které pomohou identifikovat případné viníky a předcházet tak rozšiřování skládek. Současné za prioritní považujeme, že město je objednavatelem likvidace odpadu a občané, tak bohužel nemají možnost ovlivnit výslednou cenu vývozu a pronájmu nádob. Z tohoto důvodu je zapotřebí průběžně hledat nejvýhodnější ekonomické řešení formou např. veřejné zakázky s využitím elektronické aukce na uvedené služby a zároveň přitom zvažovat ekonomickou výhodnost vzniku vlastní svozové společnosti a zajištění služeb ve vlastní správě města.

Jana HamplováZdroj: se souhlasem Jany HamplovéJana Hamplová, 46 let, Starostové pro Liberecký kraj

Řešení problematiky odpadového hospodářství by mělo směřovat k nastavení motivačních programů snižujících množství odpadu, ke správnému třídění a k efektivnímu svozu s využitím chytrých popelnic.Odpadové hospodářství má dvě roviny – tvorbu odpadů a jejich likvidaci.Co se týká tvorby, tak současný systém bohužel nezohledňuje skutečné množství vyprodukovaného odpadu v poměru k poplatkům za svoz. Spravedlivé poplatky jsou přirozenou motivací pro jeho minimalizaci v principu „Plaťte podle toho, kolik odpadu vytvoříte!“ Ohledně likvidace odpadu je důležitá edukace, kam který odpad patří a co se s ním po svozu stane. Potřebné jsou i komunitní kompostéry na biologický odpad, ke zvážení je vybudování centrální kompostárny.Od třídění občany často odrazují přeplněné kontejnery a neutěšený nepořádek u kontejnerových stání. Je potřeba zajistit včasný svoz ideálně s využitím monitorovacích senzorů. Nadstavbou může být aplikace, která uživatelům nabídne nejbližší volný kontejner pro určený druh odpadu.Ostatně používání prostředků automatizovaného evidování sběru jako jsou chytré kontejnery, čtečky na sběrném vozidle a centrální řídící systém by mělo být standardem. Díky tomu pak může být optimalizována trasa a frekvence svozu.

Miloš VeleZdroj: se souhlasem Miloše VeleMiloš Vele, 60 let, ODS

S černými skládkami se v Jablonci potýkáme dlouhodobě. V minulosti jsme řešili úklid černých skládek prostřednictvím pracovníků VPP. Dnes tuto činnost město opět po covidové době provozuje s nasazením dalšího vozidla a další pracovní čety. Celý problém začíná u občanů a některých podnikatelů, kteří nenakládají s odpadem jak mají a tvoří černé skládky. Možností jak a kdy odložit odpad bylo a je mnoho. Na ceny za likvidaci odpadů bych to tedy úplně nesváděl Budeme muset být v postihu těchto hříšníků razantnější. Více využívat moderní technické prostředky k odhalování těchto spoluobčanů a více zapojit i městskou policii. Každý kdo zakládá černou skládku musí být za to potrestán. Začít musí každý u sebe.

Lenka OpočenskáZdroj: se souhlasem Lenky OpočenskéLenka Opočenská, 43 let, Společně pro Jablonec

Zavedeme systém, kde každý platí základní paušál a nejde se tomu vyhnout. Ale kdo bude třídit a bude mít odpadu málo, ten za to dostane slevy přesně podle množství směsného odpadu, který vyprodukoval. Poctiví tak nebudou doplácet na nepoctivce, kteří netřídí a nenahlašují se k poplatku. Na černé skládky budeme používat odpadovou policii, fotopasti a jednoduchý nástroj, který umožní občanům černé skládky nahlašovat.

František PešekZdroj: se souhlasem Františka PeškaFrantišek Pešek, 76 let, KSČM

Ačkoli nebudete asi ode mne čekat takovou odpověď, tak přesto řeknu, že za vysoké poplatky si mohou lidé sami. Právě proto, že odpady budou vznikat vždy a jejich likvidace stojí vždycky peníze. Ty peníze se mohou buď vybrat od občanů, což je přímá cesta, nebo se zaplatí z rozpočtu města či obce, tedy zprostředkovaně opět od občanů, ale nepřímo. Ptáte-li se na rozumné a publikovatelné východisko, pak cesta je přes přímou závislost občana na množství odpadů, které každá domácnost vyprodukuje, což je ve 21. století již realizovatelné. Znamená to instalaci vah na sběrná vozidla s adresnou registrací vyváženého místa a zvětšení podílu tříděného odpadu společně s jeho druhotným zpracováním. Na této aktivitě se podílí náš Osadní výbor Mšeno, který prosadil do participativního rozpočtu, na žádost občanů z několika panelových domů, instalaci komunitních kompostérů s tím, že péče o ně jimi samotnými, je přímou vazbou na výsledné využití vzniklé hmoty.

Ondřej BašusZdroj: se souhlasem Ondřeje BašuseOndřej Bašus, 45 let, Jablonecké spolky, aktivní Jablonečané a TOP09

Jablonečtí občané jsou právem nespokojeni s novou městskou vyhláškou, která od začátku tohoto roku výrazně zdražila odvoz komunálního odpadu. Zdražení pocítili především ti, kteří poctivě třídí odpad, protože po vytřídění plastů, papíru a kovu jim zbude pár litrů odpadu do popelnice. Ale platit musí od letošního ledna celých 60 litrů měsíčně na každého člena domácnosti včetně dětí. To je nespravedlivé a neekologické, protože odpadá jakákoli finanční motivace k třídění odpadu. Proto chceme dnešní špatná pravidla změnit podle hesla: KDO TŘÍDÍ, NEPLATÍ. Chceme to, co už je realita v řadě měst, tedy bezplatný odvoz komunálního odpadu. Když to jde v Teplicích, Ústí nad Labem, České Lípě, proč by to nešlo v našem Jablonci.

David MánekZdroj: se souhlasem Davida MánkaDavid Mánek, 39 let, ANO 2011

Skutečnost je taková, že odpadové hospodářství, na které všichni místním poplatkem přispíváme, není zdaleka jen svoz a likvidace směsného odpadu v černých popelnicích. Ten nás stojí ročně cca 30 milionů Kč. Město v rámci celého odpadového hospodářství financuje i nakládání s tříděným odpadem. To nás stojí ročně dalších cca 20 milionů korun. Spolu s náklady na řešení nebezpečných odpadů, objemného odpadu, na úklid města, provoz sběrných dvorů, svoz bioodpadu, vývoz odpadkových košů a další, máme celkové náklady na částce cca 63 milionů korun. Dříve nastavený systém na svoz a likvidaci odpadů od občanů přinesl do rozpočtu města částku 33 milionů Kč. Je tedy zřejmé, že vybrané prostředky by pokryly něco málo přes polovinu nákladů. To by bylo dlouhodobě neudržitelné, i kdybychom do zmíněného započetli tzv. bonusy v podobě dividendy z SKS nebo odměny za třídění od společnosti Eko-kom. Zastupitelstvo tedy udělalo dvě zásadní rozhodnutí: stanovilo novou sazbu místního poplatku za odpady. Dále rozhodlo, že dividenda od SKS už nebude primárně sloužit na krytí ztrát, ale jako zdroj pro nutné investice do nových technologií a služeb odpadového systému. Považuji za správné, aby systém nakládání s odpady v Jablonci byl samofinancovatelný z poplatků od občanů a odměn od Ekokomu a aby zdroje jako dividendy od SKS šly na investice do něj. Ukázalo se, že není možné odpady v Jablonci donekonečna dotovat. Prostředky pak chybí nejen na investice do škol, školek, sportovišť a na rozvoj města.Černé skládky v Jablonci se objevují pravidelně. Bohužel stačí málo a černá skládka se na určitém místě objeví. Mj. i proto byl zřízen v poslední době tzv. odpadový tým, který se stará nejen o pořádek kolem kontejnerových stání, ale je schopen reagovat i na vzniklé černé skládky. Včasný zásah je v tomto obrovsky důležitý.

Michal ŠvarcZdroj: se souhlasem Michala ŠvarceMichal Švarc, 50 let, SPD

Odpadky ve městě vnímám jako velký problém, který má v Jablonci bohužel vzrůstající tendenci, což mne znepokojuje. Domnívám se, že současný stav je negativně ovlivňován několika faktory. Jedním z nich je nezájem lidí o dění ve svém okolí a také částečný pocit anonymity v hustě obydlených aglomeracích. Svou roli zde hraje i citelný nárůst cen za svoz komunálního odpadu. V neposlední řadě vidím část viny i na straně města a to zejména v nedostatečném počtu umístěných odpadových nádob na veřejných prostranstvích i ve frekvenci jejich vyvážení. Řešení spatřuji v motivaci občanů města o větší zapojení do dění ve svém okolí a to včetně veřejného prostoru. Na straně města je to mix opatření spočívající ve zkvalitnění přístupu k péči o veřejný prostor a zároveň o efektivní využití všech dostupných prostředků k řešení této problematiky. Zde bych pak kladl důraz zejména na nekompromisní využití všech dostupných represivních opatření. Jak řešit vysokou cenu svozu odpadu? Domnívám se, že cestou je revize uzavřených smluv na svoz a likvidaci odpadu. Na základě výsledku pak zahájit diskuzi o možném výběru nového dodavatele, popřípadě o úpravě stávajících cen.

Pavel KuttlerZdroj: se souhlasem Pavla KuttleraPavel Kuttler, 49 let, Právo Respekt, Odbornost

Problém s odpadky má obecný rozměr a netrápí pouze občany Jablonce nad Nisou. Obavy z dalšího vývoje výskytu nelegálního skládkování odpadu ohrožujícího zdraví lidí a vzhled města jsou naprosto oprávněné. V podmínkách enormního zdražování základních životních potřeb lze totiž s vysokou pravděpodobností očekávat, že vzroste počet lidí, kteří budou neutěšenou situaci rodinných rozpočtů řešit i cestou „úspor“ nákladů souvisejících s řádnou likvidací odpadků a počet tzv. černých skládek proto poroste. Současný stav dokládá, že ekologické i občanské uvědomění a odpovědnost jsou zejména u některých sociálních skupin na velice nízké úrovni či úplně chybí. Problematiku nakládání s odpady však nelze řešit pouze na lokální úrovni, přestože zejména v obcích, ve městech i v jejich okolí se jeho negativní důsledky citelně projevují. Je zřejmé, že se jedná o nezvládnutý problém existujícího systému, přičemž obce a města nemají k jeho řešení potřebné nástroje.Ke zvládnutí problému by určitě přispěla i reforma daňového systému, která by do rozpočtů měst a obcí přivedla dodatečné finanční prostředky a vytvořila prostor potřebný k tomu, aby se vysoké náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (v průběhu časy vzrostly o stovky procent) nepřenášely na občany.Účinným prostředkem nadále zůstává důsledné a včasné monitorování vzniku nelegálních skládek městskou policií a dalšími dozorovými orgány včetně odhalování a přísného postihu jejich původců, příslušná osvěta a spolupráce s občany.

Pavel ŽurZdroj: se souhlasem Pavla ŽuraPavel Žur, 56 let, Pro Jablonec

S černými skládkami se potýkají města a menší obce napříč celou republikou. Každý odhozený papír je zárodkem černé skládky a je jasné, že černé skládky budou pořád problémem. Tam, kde žijí lidé, jsou i odpadky. Zkušenost z posledních let ukazuje, že neexistuje občanům přívětivý model, který by černé skládky omezil. Jedinou cestou je občanská pozornost a nemilosrdná represe ze strany městské policie a úřadů. Každého původce černé skládky vyfotit a nahlásit. Úřady musejí skládkování načerno tvrdě trestat, aby strach z následků lidi donutil se nezákonnému jednání vyvarovat. Jiná cesta bohužel není. Bez aktivní spolupráce občanů to ale nejde. Město může nastražit fotopasti, rozšiřovat kamerový systém, ale všude nedohlédne. Trendem nejen ve světě, ale i u nás, je rozšiřování stanovišť podzemních a polopodzemních kontejnerů, jejich zkapacitnění. V Jablonci v tomhle máme značné rezervy. Jinou otázkou je systém likvidace komunálního odpadu, který by měl být hlavně spravedlivý. A to se, upřímně, v Jablonci moc nepovedlo. Nově nastavený systém bezdůvodně trestá ty obyvatele města, kteří se snaží s odpady hospodařit ekologicky, třídí a produkují odpadu málo. Znám případy rodin, které žijí v domcích, kompostují, chovají se vstřícně k přírodě, poctivě třídí a vyprodukují tak jen jednu malou popelnici odpadu za měsíc. Přesto musejí podle nového systému platit poplatek, jako by produkovali mnohem více. Musíme proto znovu zrevidovat současnou vyhlášku a nastavit parametry poplatku citlivěji k těm, kteří se chovají ekologicky.

Zdroj: DeníkCo rozhodne volby u vás?
Zapojte se do ankety Deníku

Na sídlišti není kde zaparkovat. Chybějí zubaři. Ulice jsou plné děr. A zrovna ve vaší obci stále chybí kanalizace, ačkoliv ji zastupitelé slibují roky. To jsou věci, které vás trápí. Co bude tím hlavním tématem zářijových komunálních voleb ve vašem bydlišti? Co u vás rozhodne volby? Dejte nám vědět. Zapojte se do předvolební ankety Deníku