Deník pokračuje v seriálu s názvem Lidé sv. Floriána. Právě svatý Florián je patronem profesí, které souvisejí s ohněm – tedy i hasičů. Jako předcházející čtvrtky představujeme v tištěném Jabloneckém deníku další ze sborů dobrovolných hasičů na Jablonecku a jejich "obyčejný" život.

Sbor dobrovolných hasičů Líšný

Sbor dobrovolných hasičů v Líšném čítá okolo 80 lidí, zásahovou jednotku tvoří 15 mužů. Vyjíždějí tak patnáctkrát ročně.

„Někdy je to dvakrát do týdne, někdy celý měsíc nic,“ uvedl velitel jednotky Jaroslav Matěcha.

Naposled zasahovali před týdnem, kdy také jejich vesnici ohrožoval přívalový déšť. Odčerpávali vodu ze sklepa domu a následně museli pročistit propustky na mezinárodní silnici, která protíná obec.

Hasiči v Líšném patří do skupiny DP III, což znamená, že musejí vyjet do 10 minut od nahlášení události. „Všeho necháte a jdete, i když jste třeba v pyžamu,“ přiblížil hasič Milan Štich.

close zoom_in Hašení jim komplikuje nepřístupný terén

Nejvíce je zaměstnávají lesní požáry v kopcích, což není nic jednoduchého a příjemného. Propukají velmi často v noci.

„Jsou tu velice strmé stráně. Někdy si pak ráno, za světla, říkám, jak je možné, že jsme tam vylezli. Ve dne bych tam nešel,“ vyprávěl velitel jednotky.

Pak všechny upachtěné hasiče dokáže rozzlobit, když se zjistí, že příčinou požáru byl odhozený nedopalek cigarety nebo jiné nedbalé chování člověka.

Hlavně znát přesné místo

Dalším problémem je nepřesné nahlášení požáru. Lidé volají a nedokážou popsat, kde vlastně přesně hoří.

„Jednou v Koberovech jezdilo osm hasičských aut pořád sem a tam a všichni jsme hledali, kde hoří. Nakonec jsme našli doutnající kupku sena,“ vzpomínali hasiči.

Tehdy je to zrovna vyrušilo z jejich oblíbené akce Letní grilování, kterou pořádají třikrát až čtyřikrát za léto hned u hasičárny. „Je to často pravidlem, že když grilujeme, musíme to kvůli nějaké události přerušit, tak jen klobásku do kapsy a už jedeme,“ uvedl Milan Štich.

Další informace a zajímavé příběhy hasičů z vašeho regionu i celé ČR naleznete ZDE

Bez nich snad nebyl v obci život

SDH Líšný znamená pro obec hodně. Nejen že tady hasiči zastávají funkci technických služeb, ale pořádají řadu akcí pro širokou veřejnost. „Jsou pro nás klíčoví,“ konstatoval starosta Líšného Jiří Mikeš, „bez nich by ve vesnici skončil kulturní a společenský život.“

Obecní úřad přijdou hasiči přibližně na 120 000 korun ročně. Jenom oblek na jednoho stojí okolo 30 000 korun. „Musí být téměř takový jako mají profesionální hasiči. Člověk by si měl uvědomit, že při jejich výjezdech jde o život,“ řekl Jiří Mikeš.

K vybavení líšenských hasičů, trambusu RTO z roku 1983, Avii z roku 1986, přenosné stříkačce PS 12, čerpadlům, motorovým pilám atd., bude muset podle vyhlášky Generálního ředitele HZS ČR přibýt ještě člun, kvůli umístnění obce u řeky Jizery.

„Nevíme, kde na to vezmeme peníze,“ posteskli si hasiči. Možná pomůže fond Požární ochrany Libereckého kraje, ze kterého se jim daří získávat dotace.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: Vzali dovolenou a jeli pomáhat

close zoom_in Rok 2002. Rok velkých povodní. Devět dobrovolných hasičů z Líšného neváhalo.
Muži sv. Floriána si vyhledali informace, kde je potřeba pomoci, vzali si týden dovolené a s požehnáním místního obecního úřadu vyrazili.

„Byli jsme na Berounce, odčerpávali jsme sklepy, laguny, rozebírali protipovodňové valy, dezinfikovali objekty,“ vyprávěl velitel zásahové jednotky SDH Líšný Jaroslav Matěcha. Jednu lagunu o velikosti přibližně dvou hektarů odčerpávali dva dny.

„Je to dobrý pocit, když někam jedete a pomůžete,“ vyznal se dobrovolný hasič Milan Štich. Svůj počin zanechali v obcích Lety u Dobřichovic a v Černošicích – Mokropsech.

Okénko do historie sboru

Z kroniky SDH Líšný:
Listujeme-li nyní, s odstupem více než stodvacetiletou knihou zápisů, zjišťujeme, že hasičský sbor v Líšném plnil nejen to, proč byl ustaven – tj. ochranu před požáry a likvidaci požárů již vzniklých, ale nezapomínal ani na ostatní činnost – byl spoluzakladatelem knihovny, divadelního spolku, zúčastnil se oslav 100. výročí narození Františka Palackého. Zástupce hasičského sboru v Líšném se zúčastnil sjezdu na Moravě i Všeslovanského hasičského sjezdu v Lublani. Z prostředků sboru bylo hrazeno předplatné časopisu Přítel domoviny, který putoval od jednoho člena k druhému.
Za zmínku stojí i to, že se sbor usnesl na tom, že se ve spolkovém životě bude mluvit správně česky – ten, kdo toto usnesení neplnil, zaplatil za každé nečeské slovo 2 haléře pokuty. Že z toho bylo smíchu i mrzutostí dost, je snad samozřejmé, ale přispívalo to nejen upevnění kolektivu, ale také k národnostnímu uvědomění členů sboru.

close zoom_in Objevili zajímavou relikvii

Během příprav na 120. výročí založení SDH byla objevena zajímavá relikvie - Výtah ze stanov dobrovolného sboru hasičského v Lišném. Tento výtah býval majetkem člena P. T. Františka Melicha, chalupníka v Líšným.

I. Účel spolku jest při požárech v Lišném a sousedních vesnicích život a majetek obyvatelů chrániti a hájiti, a spolku jest užívati k tomuto účelu pozůstavajících zařízení.

II. Spolek zakládati se bude z členů činných a přispívajících.

III. Hasičský sbor tvoří jednotu v obci Lišenské a dfoplňuje se i dobrovolníky z obcí okolních, pod svým velitelem, neb náměstkem jeho, jemuž v pádu požáru však zákony podrobné velení nad nářadím a náčiním hasičským ustanoveno jest.

IV. Spolek hasičských členů s heslem bude míti stejnokroje, svůj prápor a svou hudbu. Stejnokroj jest barvy tmavo-modré, na stojatém límci v červeném poli bílý granát, kalhoty barvy černé, přilbu koženou neb plechovou se žlutým plechovým hřebenem. V čele přilby bílý monogram, v němž jest zasazen znak sboru hasičského v Lišném L. Čapky kožené, barvy tmavorudé, v předu bílý granát, opasek pro lezce široký, silný, opatřený hákem, kruhem, sekerou a hřebíkem, píšťalkou na šňůře.

V. Čestné členy jmenuje valná hromada mají stejná práva s členy spolku, ale jich povinnosti nemají; členem spolku stává se, kdo plnoletý a zachovalý jest.

VI. Členové spolku mají právo voliti, volenu býti, návrhy činiti, o nich rokovati, je schvalovati, výletů a průvodů spolku se účastniti, v pádu úmrtí na vystrojení pohřbu od spolku 20 zl. r.č. v průvodu spolku obdržeti. Členem přestává býti, kdo jinam přesídlí, neb vystoupení sboru oznámí, aneb kdo pro nepočestný neb nepoctivý čin byl vyloučen, aneb pro neplacení celoročních příspěvků za vystouplého se považuje.

VII. Spolek říditi bude valná hromada v čele starosty a výboru.

VIII. Řádná valná hromada odbývá a usnáší se platně dvěmi třetinami členů, a má právo vydati jednací řád i změnu stanov atd.,účtovati příspěvky, povolovati výdaje atd.

IX. Správu spolku řídí výbor, jenž ze svého středu volí jednatele, pokladníka, účetního, trubače a nadhasiče.

X. Starosta zastupuje spolek na venek ve všech jednáních a jest náčelníkem spolku. Jednatel obstarává dopisy, vede protokol a podpisuje vyhlášky. Pokladník vybírá příspěvky, vyplácí povolené výdaje, ručí spolku za jmění a má v opatrování pokladnu spolkovou.
Během příprav na 120. výročí založení SDH byla objevena zajímavá relikvie - Výtah ze stanov dobrovolného sboru hasičského v Lišném.

XI. Hasičský sbor sestává z velitele a jeho náměstka, jednatele pokladníka, trubače, z přispívajících a čestných údů. Úd činný platí měs. 10 kr., úd přispívající měs. 20 kr. do pokladny. Mužstvo činné rozděluje se v tři oddíly:
1. pro hájení jmění a též k hákům a žebříkům oknovým;
2. pro obsluhu stříkaček a přivádění vody;
3. pro hájení a bezpečnosť uchráněného majetku při ohni.

XII. Mužstvo I. odboru jsou lezci, tito stojí pod velením staršího; oni mají na nejnebezpečnějších místech zachránění lidských životů a jmění při požárech dbáti, háky a žebříky zaopatřiti, a jich na patřičném místě upotřebiti.

XIII. Mužstvo II. odboru má obstarávati stříkačku a přiváděti vodu, a jest podřízeno svému nadhasiči.

XIV. Mužstvo III. odboru jest povinno zachráněný majetek opatrovati.
Během příprav na 120. výročí založení SDH byla objevena zajímavá relikvie - Výtah ze stanov dobrovolného sboru hasičského v Lišném.

XV. Spory povstalé mezi členy spolku má rovnati smírčí soud. Každá strana zvolí sobě dva důvěrníky a velitel předsedá; při rovnosti hlasů rozhodne předseda svým hlasem.

XVI. Spolek se rozejde jen tenkráte, nečítá-li plných 20 členů, aneb když valná hromada neb tři čtvrtiny členů pro rozejití se spolku přihlásí. Poslední valná hromada rozhodne, komu pozůstalé spolkové jmění připadnouti má; kdyby v takovém usnešení z jakékoli příčiny nedošlo, připadne spolkový majetek chudému ústavu obce Lišenské.

V Lišném, dne 16. prosince 1881