O území na Železnobrodsku, Novopacku a Mnichovohradišťsku se rozrostl Geopark Český ráj, který je od roku 2015 jako jediný v republice členem Globální sítě geoparků UNESCO. Nově se rozkládá na 833 kilometrech čtverečních.

Význačné přírodní lokality geoparku jsou nyní obohaceny na Novopacku o oblast v okolí potoka Zlatnice, kde probíhala od 13. do 18. století těžba zlata. Na Mnichovohradišťsku se jedná především o takzvané skalní sruby, paleokoryto řeky Jizery a vrch Káčov.

Na Železnobrodsku byly do geoparku přiřazeny fylitové lomy s výskytem ichnofosilií a fosilií. V minulosti se v lomech těžila pokrývačská břidlice. V místech kontaktu metamorfovaných hornin a žuly se zde vyskytuje metadiabas, který byl již v mladší době kamenné těžen pro výrobu kamenných seker. Archeologové nacházejí tyto sekery až do vzdálenosti 500 kilometrů. „Nově přidaná území rozšíří nabídku cestovního ruchu, zatraktivní ji a navíc pomůžou i místním podnikatelům,“ uvádí k novince za neziskovou společnost Geopark Český ráj její ředitelka Blanka Nedvědická.

Nové cíle

Význačné přírodní lokality geoparku jsou nyní obohaceny o území na Novopacku v okolí potoka Zlatnice.Zdroj: web Geoparku Český rájPrávě tato společnost v roce 2019 požádala o rozšíření geoparku. „Jednak jsou zde geologicky cenné lokality, jednak chceme nabídnout turistům další zajímavé cíle mimo centrum geoparku, které je turisticky přetížené, “ říká ředitelka k celému prestižnímu projektu.

Zároveň přiznává, že společnost nemá dostatek prostředků, aby vzácné oblasti více zviditelnila například novými informačními cedulemi. Je závislá na dotacích. „Letos pouze dokončíme turistická zastavení v Prachovských skalách, více možností nemáme. Tím nemůžeme naši činnost více rozvíjet a letos bude zřejmě problematické společnost vůbec ekonomicky udržet,“ obává se Nedvědická budoucnosti.

Ordovické uloženiny na Železnobrodsku vznikly původně jako jílovité, písčité a vulkanické facie ve velkých mocnostech. Během hercynského vrásnění podlehly mírné přeměně a dokonce se v nich zachovaly ichnofosilie čili stopy po činnosti organismů. Zdejší fylity nepostihlo silné vrásnění, jen místy jsou jejich polohy mírně prohnuté. Až později došlo k porušení jejich původně prvotního uložení. Činností řeky Jizery a jejích přítoků se zde vytvořila hluboká kaňonovitá údolí až soutěsky.

Geopark Český ráj byl pro své mimořádně cenné přírodní, geologické a krajinné hodnoty zařazen v roce 2005 do Evropské sítě geoparků, na Jičínsku došlo k jeho prvnímu rozšíření v roce 2015, a to na popud Tomáše Řídkošila. Díky jeho iniciativě se v témže roce stal jako jediný v ČR součástí sítě UNESCO.Geopark je označení pro území s bohatým výskytem geologických a geomorfologických fenoménů, paleontologických, archeologických i mineralogických lokalit a podává představu o vývoji Země. Ve spolupráci s místními obyvateli a organizacemi (státními, neziskovými i soukromými) jsou zde vykonávány aktivity na podporu rozvoje oblasti a podporu návštěvnosti a vzdělanosti. Nejedná se tedy pouze o čistě geovědní projekty, ty však často hrají dominantní roli. Vedle geologických objektů a jevů jsou důležité i kulturní, archeologické a historické památky a živá příroda.
Zdroj: geoparkceskyraj.cz