Ačkoli památkově chráněná vila dr. Schmelowského v ulici Opletalova leží cirka 350 metrů vzdušnou čarou od míst, kde se provádí odstřely v rámci stavby protipovodňové štoly, údajně trpí. „Praskají nám okna a vnitřní omítky," popsal Pavel Svoboda, současný majitel vily.Záležitost se podle Národního památkového ústavu (NPÚ) v Liberci dostala až na celorepublikovou úroveň. „Pokud se prokáže, že problémy vznikly v souvislosti s odstřely při ražbě štoly, budeme požadovat zastavení stavby," sdělil Miloš Krčmář, vedoucí odboru památkové péče NPÚ Liberec.

Podle zástupců investora i dodavatele stavby je vliv odstřelů na tak vzdálené místo takřka nemožný. „Po obdržení stížnosti se k záležitosti vyjádřil zástupce zhotovitele stavby a autorského dozoru projektanta, kteří vylučují významnější vliv účinků trhacích prací na takto vzdálený objekt," sdělil Petr Zajíc ze státního podniku Povodí Labe, který má na starosti stálý technický dozor nad ražbou štoly.

Ve středu 11. září se uskutečnila prohlídka objektu vily dr. Schmelowského a s majitelem bylo dohodnuto osazení seismometru v objektu.

Přístroj tu otřesy zaznamenává od pátku v průběhu celého týdne.

„Na tuto vzdálenost je téměř vyloučeno, aby popisovaná poškození vznikla od seismických účinků trhacích prací," myslí si i Miroslav Vlk ze společnosti Metrostav, jež stavbu štoly provádí.

Majitel poukazuje na jedinečnou konstrukci stavby. „Začal jsem si stěžovat před týdnem. To jsme seděli u stolu a celý dům se zatřásl. Poté se otřesy zmírnily," říká Svoboda. Vítá sice měření seismografem, zároveň mu moc nevěří. „Co když týden budou schválně dávat menší nálože? To se pak nic nevysvětlí," poznamenal.

Svůj názor na poškozování Schmelowského vily podal i vedoucí trhacích prací Vladimír Pravda. „Nad ražbou je pásmo osazené seismometry, další desítky metrů kolem štoly je takzvaná technická zóna, vila leží o stovky metrů od technické zóny dále. Jsme teď pod ulicí Palackého a seismografy tam hlásí nízké otřesy na hranici měřitelnosti," popsal Pravda.

Problémy ale i jinde

Podle pozorování, které památkáři v místě vilové zástavby provádějí, to ale není jediný problém, kterým se zabývají. „Zjistili jsme další zvláštnosti, jakou je třeba ztráta vody ze studny u Löblovy vily," přiblížil Krčmář.

Trpí kupříkladu i vila v Palackého ulici, ve které má ordinace lékař Ivo Jörg. „Sice to nemůžeme potvrdit s určitostí, ale na devadesát devět procent za trhliny ve zdech a k haváriím vody v okolí dochází v důsledku odstřelů. Jistotu budeme mít snad po skončení geologických testů," sdělil Jörg. I v ordinacích jsou prý otřesy zcela jasně zaznamenatelné.

NPÚ vstoupil v jednání se Stavebním úřadem Krajského úřadu v Liberci. Proto, aby památkáři byli přizváni k místním jednáním o stavbě štoly. „Prozatím ale dost tápeme, stavbu štoly má na starosti obrovské množství úřadů, vlastníci objektů zjišťují, jak se mohou bránit, co se vlastně děje," doplnil Krčmář.

Všechny zúčastněné strany budou nyní čekat na výsledky týdenního měření seismometru v Schmelowského vile. „Podle výsledků měření budou přijata potřebná opatření," potvrdil Petr Zajíc za investora.

Před časem Jablonecký deník informoval i o jablonecké smuteční síni. Podle Ladislava Kopala, majitele Pohřební služby Jablonec n. N., která je tu v nájmu, praskají zdi a stropy vlivem trhacích prací i tam. „Jak se pod zemí nedaleko síně střílí, popraskaly nosné trámy. To snad nemůže vydržet nadcházející zimu," popisal Ladislav Kopal na sklonku července.

Stavební úřad Krajského úřadu

Stavba byla povolena Krajským úřadem v Liberci dne  15.března 2011. Souhlas s vydáním stavebního povolení vydal  Městský úřad Jablonec nad Nisou – odbor rozvoje, stavební úřad.

Krajský úřad řešil v minulosti stížnosti, týkající se prašnosti, bylo projednáno se stavbyvedoucím a byla slíbena náprava (skrápění za sucha).

Pokud se jedná o hlučnost, limity stanovila Krajská hygienická stanice a hlučnost je sledována. Původně bylo povoleno střílení od 6 do 22, došlo ale k posunu jen do 20 hodin, a podle stavebního úřadu KÚ se nestřílí v době pohřbů.

Největší nevoli vzbuzují otřesy, trhací práce však povolil Obvodní báňský úřad v Liberci, kterému musel investor předložit zpracovaný technologický postup v rozsahu zákonného ustanovení. Zhotovitel je pod stálou kontrolou a jsou prováděna seismická měření. Tato měření provádí nezávislá firma.

"Konkrétně ke dvěma dotčeným památkově chráněným vilám -  Schmelowského a Löblově – První vila je podle názoru specialistů mimo zónu vlivu trhacích prací, ale přesto na základě stížnosti majitele byl na budovu instalován seismograf. Bude měřit po dobu jednoho týdne a výsledky budou vyhodnoceny nezávislou firmou. Löblova vila je v zóně dosahu vlivu trhacích prací a je na seznamu objektů, které jsou sledovány a výsledky monitorovány. Zdůrazňujeme, že Krajský úřad LK povolil pouze vodní dílo – štolu, technologii povoloval báňský úřad, což znamená, že například do způsobu trhacích prací nemůžeme zasahovat," vysvětlil Karel Pop z odboru životního prostředí a zemědělství  Krajského úřadu.

Schmelowského vila

Co publikuje o Schmelowského vile server slavnevily.cz?

Vratislavský architekt Heinrich Lauterbach projektoval v Jablonci nad Nisou kromě Háskovy vily také dům pro kožního lékaře Friedricha Schmelowského.

Schmelowského vila se vyznačuje výrazně protáhlým půdorysem se severojižní orientací. Prodloužený tvar domu s vysunutým zaobleným obytným prostorem a arkýřem koupelny s kulatým „lodním" okénkem vyvolává představu plujícího parníku. Směrem do ulice působí vila uzavřeně a nepřístupně, ale do zahrady se otvírá velkými prosklenými plochami. Kostru tvoří ocelový skelet doplněný sendvičovým zdivem.

Slabinou domu jsou velké tepelné ztráty, které trápily jeho obyvatele již od počátku.

Současný vlastník si je architektonické hodnoty vily plně vědom a vzorně jí udržuje. Schmelowského vila je stejně jako Háskova vila považována odborníky za vynikající ukázku aerodynamického funkcionalismu vratislavské školy.

Je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.