Hotovo – oznámili před týdnem zástupcům Římskokatolické farnosti v Rumburku restaurátoři Marek Scheib, Adam Souček, Lucie Matějková a Kamila Hamáková. Do původní krásy v průběhu srpna restaurátoři vraceli malby v ambitu Lorety v Rumburku.

Restaurátorské práce probíhají v objektu Svatých schodů od roku 2008. Kompletně budou dokončeny v roce 2012, kdy dojde k znovuvysvěcení poutního místa.

„Do soboty 17. září, kdy se letošní restaurátorské práce při Loretánských slavnostech 2011 poprvé oficiálně představí veřejnosti, proběhne ještě velký úklid a dokončí se drobné truhlářské práce,“ sdělila Deníku Klára Mágrová z Římskokatolické farnosti Rumburku.

Letošní restaurátorské práce v Loretě v Rumburku se podle Kláry Mágrové týkaly hlavně maleb bočního schodiště Svatých schodů. Na restaurování cenné dekorativní rokokové výzdoby se v roce 2011 podílel restaurátorský tým vedený Jitkou Musilovou z Prahy.

Autor maleb je neznámý

„Zachráněny byly nejstarší malby v Loretě v Rumburku. Pochází z roku 1770. Neznámý autor na stropě bočních schodišť v objektu Svatých schodů ztvárnil dekorativní ornamenty s rostlinnými motivy a stěny rozčlenil iluzivní architekturou. Dále byla restaurována dřevěná balustráda – schodiště – na níž byly objeveny pozůstatky původní barevnosti. Současně se obnovily přilehlé nástěnné malby v prostoru hlavního schodiště. Na zábradlí s výraznou červeno-zelenou barokní barevností byly navráceny dřevěné sochy židovských obchodníků a římských vojáků. Ty již v roce 2008 obnovila restaurátorská společnost Brandl z Prahy,“ zrekapitulovala Klára Mágrová.

Svaté schody jsou z roku 1770

„V Rumburku byl objekt Svatých schodů dokončen roku 1770. Stupňů Svatých schodů je osmadvacet a k oltáři v kapli Kalvárie se po nich vystupuje po kolenou. Kovové křížky na Svatých schodech označují místa s uloženými relikviemi osmnácti světců. Po stranách schodiště byly umístěny dřevěné sochy vysmívajících se židovských obchodníků a římských vojáků od malíře a sochaře Eliase Dollhopha z Horního Slavkova,“ doplňuje páter Jozef Kujan SDB ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku, Jiříkově a okolí.

Z liturgického pohledu tedy představují Svaté schody XII. zastavení a vyvrcholení křížové cesty, která se nachází v ambitu rumburské Lorety. Na klenbě hlavního schodiště najdeme výjev Triumf Kříže a Příslib Posledního soudu a v kapli Kalvárie scény ze Starého zákona.

Svaté schody symbolizují schodiště v domě Piláta Pontského, římského místodržitele v Judsku, po kterém vystoupal pro rozsudek smrti Ježíš Kristus. Originální mramorové schody byly do Evropy přivezeny během křížových výprav a jsou dnes uctívány v Římě v bazilice v Lateráně.

Od roku 2008 do letošního roku došlo v objektu Svatých schodů k opravě fasády, restaurování výmalby a sochařské výzdoby. Provedeny byly práce za téměř tři miliony korun.

O záchranu skvostu usilují od roku 1996

O celkovou záchranu barokního skvostu severních Čech usiluje vlastník objektu, Římskokatolická farnost-děkanství Rumburk, od roku 1996. Obnova zatím přišla na 22 milionů Kč a ve výši 910 000 Kč v roce 2011 ji podpořil také Ústecký kraj. Kromě Ústeckého kraje obnovu Lorety podpořily Ministerstvo kultury ČR, Město Rumburk a Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Rozlehlým, celoročně přístupným loretánským areálem v Rumburku ročně projde na 7 tisíc návštěvníků. Kromě klasických prohlídek jsou pro ně připraveny stálé výstavy o historii Lorety, kapucínského kláštera a loretánského podzemí. V křížové chodbě se odehrávají krátkodobé výstavy a v přilehlém kostele sv. Vavřince koncerty. „Právě proto je kaple zařazena do výběru na webu Vybraných sakrálních památek Ústeckého kraje http://www.sakralnipamatky.cz/78-loretanska-kaple-rumburk.html,“ připomněla Klára Mágrová.

Začne další výstava, tentokrát o Kafkovi

Právě dnes, 6. září, začne v ambitu Lorety výstava Cesty Franze K. Tři desítky aktuálních černobílých fotografií pražského fotografa Jana Jindry jsou součástí putovního projektu „Cesty Franze K.“, který mění zažité stereotypy o slavném spisovateli.

„Spisovatele Franze Kafku představuje formou fotografického deníku jako člověka, kterého zajímala literatura, chodil rád do kina, zajímal se o zdravý životní styl a moderní pedagogiku. Výstavu doplní i dobové snímky připravené ve spolupráci s Muzeem v Rumburku. Přiblíží historii sanatoria Frankenstein v Rumburku (dnes budova interny Lužické nemocnice), v němž F. Kafka pobýval roku 1915,“ přibližuje, o čem je nová výstava, která potrvá do 25. října, Klára Mágrová.

Kdo si nechce nechat ujít její vernisáž, neměl by v ambitech Lorety chybět dnes v 17 hodin. Připravena je komentovaná prohlídka fotografií a autorské čtení z knihy Judity Matyášové Na cestách s Franzem Kafkou.

To však ale není k výstavě a kafkovskému tématu všechno. V pátek 21. října se od 16 hodin uskuteční v Muzeu v Rumburku přednáška Jana Němce na téma „Franz Kafka a sanatorium Frankenstein v Rumburku“.

Památkově chráněná Loreta v Rumburku
Loreta v Rumburku patří svou štukovou a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cenná Santa Casa (Svatá chýše) je kopií domku Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování o narození Spasitele, byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina. V Rumburku ji podle projektu slavného rakouského architekta Johanna Lucase Hildebrandta nechal podle italského renesančního originálu postavit majitel panství kníže Anton Florian z Liechtensteina. K vysvěcení kaple Panny Marie došlo 15. 9. 1707. Spolu s ambitem s bohatou nástropní výmalbou ze života P. Marie a Ježíše Krista, objektem Svatých schodů (Scala sancta) a kostelem sv. Vavřince byla součástí areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna).

Rumburská Loreta s milostnou sochou Černé madony loretánské byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech a Lužice. Od roku 1950, po zrušení rumburského kapucínského kláštera, byla pro běžné návštěvníky přístupná jen příležitostně a trpěla dlouhodobou neúdržbou. Roku 1964 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři oltáře v ambitu. Loretánský areál je opětovně od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z ČR a zahraničí. Od roku 1996 je obnovován, od roku 1999 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury.

Památkově chráněný objekt je přístupný celoročně od úterý do soboty, v dubnu až říjnu mezi 10.00 až 17.00 hod., od listopadu do března mezi 9.00 až 16.00 hod. Po celý rok se v přilehlém ambitu a kostele sv. Vavřince konají příležitostné mše svaté, výstavy, koncerty a doprovodné kulturní akce. K dispozici jsou tři stálé expozice „Historie Lorety v Rumburku (1707–2007)“, „Loretánské podzemí v Rumburku“ a „Kapucínský konvent v Rumburku (1683–1950)“. Areál, kterým ročně projde víc než 6 000 návštěvníků, spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.
Zdroj: Římskokatolická farnost Rumburk