Běžné hasicí přístroje, stejně jako vnitřní hydrantové systémy v budovách, slouží pro hašení malých požárů při jejich včasném zjištění. Tato zařízení, i když se dobře použijí, nezvládnou uhasit požár, který už zachvátil celý byt nebo provozovnu.

Doba činnosti přenosného hasicího přístroje je totiž jen několik desítek vteřin. Pokud se požár rychle šíří, je nutné, aby lidé mysleli hlavně na své bezpečí. Hasiči tedy radí zasažený prostor opustit, vyhlásit požární poplach, kterým varujete ostatní a zavolat linku 112 nebo 150.

Správné použití hasicího přístroje je znázorněno na každém hasicím přístroji
odstraňte pojistku
držte hasicí přístroj ve svislé poloze, dnem dolů
namiřte hadici, trysku nebo vývod z bezpečné vzdálenosti na požár
spusťte hašení otevřením ventilu
haste po směru větru a od kraje požáru
hořící stěnu haste zdola nahoru
kapající a stékající látky haste od shora dolů
při použití více hasicích přístrojů je účinnější jejich nasazení najednou

Hasicí přístroje je možné rozdělit například podle druhu hasiva, které je uvnitř, na vodní, pěnové, sněhové a práškové. S těmi se můžete setkat nejčastěji. Už méně často jsou k vidění hasicí přístroje na požáry lehkých kovů nebo požáry jedlých tuků a olejů. Také se můžete setkat s označením přístrojů písmeny A, B, C, D a F. Písmena představují požár na jehož hašení je takový hasicí přístroj určen.

A požáry hořlavých látek v pevném skupenství
B požáry hořlavých kapalin
C požáry hořlavých plynů a par
D požáry lehkých kovů
F požáry jedlých tuků a olejů

Přenosný hasicí přístroj bývá umístěný na stěnách budov, nebo na jiné pevné svislé konstrukci. Jeho rukojeť smí být maximálně 150 cm vysoko nad podlahou, dolní mez určena není. Musí být trvale zajištěn proti pádu a zároveň volně přístupný ke svému užití, například nasazením na držáku. Pokud provozní situace vyžaduje jeho uložení v uzavřené místnosti nebo skříni, musí být trvale odemčena a označena grafickou značkou hasicího přístroje. Přístroje musí být kontrolovány jednou za rok.


Druhy hasicích přístrojů:

Vodní hasicí přístroj
Vhodný zejména na požáry pevných látek. Nikdy se nesmí použít na požáry elektrických zařízení pod napětím. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Lze ho instalovat i do vnějšího prostředí, protože obsahuje příměs proti zamrznutí. Není příliš univerzální, v dnešní době se nepoužívá často.

Pěnový hasicí přístroj
Vhodný zejména na požáry hořlavých kapalin. Pěna složená z vody a pěnidla pokrývá povrch hořící kapaliny a izoluje ji od přísunu okysličovadla. Nikdy se nesmí použít na požáry elektrických zařízení pod napětím. Najdeme ho v provozech s hořlavými kapalinami nebo např. na čerpacích stanicích pohonných hmot.

Sněhový (CO2) hasicí přístroj
Vhodný zejména na požáry hořlavých plynů a par. Funguje na principu objemového hašení. Hubici sněhového hasicího přístroje je nutné držet za izolovanou rukojeť, aby jeho uživatel neutrpěl omrzliny. Název „sněhový“ vznikl z podobnosti vycházejícího podchlazeného plynu s klasickým sněhem, nicméně v náplni přístroje se voda nevyskytuje. Náplní je oxid uhličitý, který je vhodný mj. na požáry elektrických zařízení pod napětím.

Práškový hasicí přístroj
Univerzální druh hasicího přístroje. Je vhodný i k hašení elektrických zařízení pod napětím (do 1000 V). Princip hašení funguje na bázi chemické reakce, kdy hasicí prášek utlumuje hoření. Avšak pozor na následné škody způsobené samotným práškem. Ten je velmi jemný a jeho odstraňování např. z elektroniky či potravin je velmi obtížné, v horším případě prakticky nemožné. V praxi se s ním setkáme nejvíce, je i např. povinnou „výbavou“ nových rodinných domů.

Halonový vs. halotronový hasicí přístroj
Halonové hasicí přístroje obsahovaly pro lidský organismus toxickou chemickou náplň a poškozovaly životní prostředí – ozónovou vrstvu, proto se s nimi dnes již nesetkáváme. Jejich nástupci jsou halotronové hasicí přístroje, které nemají takové dopady na lidské zdraví a přírodu, ale některé obsahují nedýchatelnou náplň. Fungují na stejném principu jako práškové hasicí přístroje bez negativního vlivu na elektronické součástky v hašeném prostoru. Ve srovnání s ostatními druhy přístrojů jsou výrazně dražší.
Zdroj: HZS Libereckého kraje