Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2024/2025 se týká dětí narozených do 31. srpna 2019. Město Jablonec nad Nisou má pro všechny MŠ stanoven jeden školský obvod, kterým je celé území města. Podmínky pro přijetí stanovují ředitelky mateřských škol v kritériích, které zveřejňují s podrobnějšími informacemi na svých webových stránkách. Zápis pro ukrajinské děti se v letošním roce koná za stejných podmínek a ve stejném termínu jako standardní zápis do MŠ.

Formulář žádosti
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do jednotlivých mateřských škol lze od 22. dubna vygenerovat v aplikaci Zápis do MŠ.

Listinná podoba žádosti: zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, mohou o vygenerování a vytištění žádosti požádat pracovnice oddělení školství (4. patro budovy radnice, č. dv. 405).

K zápisu bude zákonný zástupce potřebovat: vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a povinné přílohy, které přinesou, popř. doručí, v úterý 14. května 2024 do vybrané MŠ.

V pátek 3. května proběhly v Železném Brodě Květnové oslavy.
V Železném Brodě si připomněli 79 let od osvobození i Otevřenou radnicí

Povinnými přílohami jsou:

Rodný list dítěte (v případě, že bude žádost podána neosobním způsobem, přiloží prostou kopii rodného listu).
Potvrzení o očkování dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., vydané obvodním pediatrem (dítě, které k 31. 8. 2024 dovrší 5 let, potvrzení o proočkování nedokládá).
Doporučení školského poradenského zařízení (v případě podání žádosti do speciálních tříd).

1. místo Silnice LK, a.s.
Nováčci vyhráli Zaměstnaneckou ligu v Brodě. Makali a brali zlato

Zveřejnění výsledků zápisuVe středu 29. května zveřejní ředitelky MŠ výsledky zápisu (pod registračními čísly): na svých webových stránkách a na veřejně přístupném místě v MŠ.

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí zašle ředitelka rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou, popř. je vyzve k osobnímu převzetí v MŠ. Proti rozhodnutí o nepřijetí je možno podat odvolání do lhůty 15 dnů ode dne jeho doručení.

Pokud dítě již navštěvuje nebo bude navštěvovat MŠ v jiné obci, než je Jablonec nad Nisou, prosíme zákonné zástupce o nahlášení této skutečnosti Michale Školníkové na oddělení školství (tel. 483 357 315) nebo na e-mail: skolnikova@mestojablonec.cz.

Mohlo by se vám líbit: Jarmark v Železném Brodě. Pestrý program od punku po dechovku