„Jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto jednotlivých správních úkonů obsažených v devíti různých zákonech z oblasti životního prostředí, které mají podle platné a účinné právní úpravy většinou podobu závazného stanoviska, v některých případech však i rozhodnutí či vyjádření,“ sdělil Jakub Šrýtr z oddělení životního prostředí a státní památkové péče jabloneckého magistrátu.

Příslušným orgánem vydávajícím JES bude úřad obce s rozšířenou působností, v definovaných případech pak krajský úřad (např. záměry v režimu EIA podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; záměry, pro jejichž realizaci je vyžadována výjimka z tzv. druhové ochrany podle zákona o ochraně přírody a krajiny; je-li záměrem dotčen zemědělský půdní fond o rozloze pozemků větší než 1 ha nebo pozemky určené k plněné funkcí lesa o rozloze větší nebo rovné 1 ha), v ostatních případech pak u několika konkrétně typově stanovených záměrů bude k vydání JES příslušné ministerstvo životního prostředí.

„Hlavním důvodem zavedení JES z pohledu stavebníka (žadatele) je koncentrace správních úkonů potřebných pro povolení záměru z hlediska životního prostředí do jednoho. Komunikace mezi stavebníkem, stavebním úřadem a příslušným správním orgánem pro vydání JES bude probíhat primárně elektronicky, prostřednictvím Portálu stavebníka, včetně předkládání projektové dokumentace,“ doplnil Šrýtr.

Odkaz na životní situaci na webu města www.mestojablonec.cz.

Odkaz na stránky MŽP.

Mohlo by vás zajímat: Rodina z Kořenova přišla minulý týden o domov. Přátelé organizují finanční pomoc 

Požár domu v Horním Kořenově na Jablonecku. | Video: HZS LK