Rozbory složení směsného komunálního odpadu potvrdily, že Jablonečané stále netřídí odpad tak, jak by měli. Rozbory město ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s., provádí pravidelně.

V sídlištní zástavbě bylo z celkového množství odpadu v černém kontejneru uloženo pouze 51 procent směsného odpadu, zbylých 49 procent byly komodity, které lze vytřídit, recyklovat a materiálově využít. V případě takzvané venkovské zástavby (zástavby rodinných domů) byl poměr 67 procent směsného odpadu a 33 procent vytříditelných složek.

„Přestože se celkové množství vytříděného odpadu v Jablonci oproti minulým letům postupně zvyšuje, roste i množství směsného komunálního odpadu. V roce 2023 skončilo v černých popelnicích a kontejnerech o 50 tun odpadu více oproti roku 2022,“ upozornila náměstkyně pro životní prostředí a strategii Jablonce nad Nisou Lenka Opočenská.

Správné třídění odpadů má hned podle ní ekonomicky pozitivní přínosy. Zvýší se finanční odměna městu od společnosti EKO-KOM, a. s., která představuje v současné době roční příjem více než 10 milionů korun. Odměnu využívá město na provoz a další zkvalitňování systému třídění.

Jablonečané platí poplatek za odpad na základě skutečně vyprodukovaného množství směsného komunálního odpadu, tedy čím více odpad vytřídí, tím méně zaplatí. „Z výsledků rozborů vyplývá, že na 100 černých kontejnerů se stejným obsahem s týdenním vývozem na sídlištích musíme počítat s finanční ztrátou zhruba milionu korun na odměnách od společnosti EKO-KOM, a. s.,“ doplnila Opočenská.

Náklady za provoz městského systému odpadového hospodářství jsou výrazně vyšší, než město vybere na poplatcích za odpady od občanů a získá na odměnách od společnosti EKO-KOM, a. s. Proto musí odpadové hospodářství poměrně významně dotovat.

„V popelnicích a kontejnerech se nachází velké množství odpadu, který je možné vytřídit a následně recyklovat. Zarážející je např. velké množství plastů. Přitom žluté kontejnery jsou před každým panelovým domem a rodinné domy mají vlastní nádoby na třídění. Srovnání průměrné skladby směsného komunálního odpadu (SKO) v Jablonci nad Nisou v roce 2023 ze sídlištní a venkovské zástavby je uvedeno v grafu,“ popsala náměstkyně.

Z rozboru SKO vyplynulo, že v obou typech zástavby tvoří jednu z nejvýznamnějších složek spalitelný odpad, ale rozdíl je v množství bioodpadu. „Významně větší podíl bioodpadu nalézáme v sídlištní zástavbě. To je dáno jednak menší možností využití bioodpadu oproti venkovské zástavbě, kde mohou obyvatelé snáze kompostovat, ale také neochotou obyvatel bioodpad vytřídit, jak nám ukazuje velmi nízká zaplněnost hnědých popelnic umístěných ve vybraných lokalitách sídlištní zástavby. Ve venkovské zástavbě byl naopak velký podíl podsítné frakce, což je dáno zejména vysokým obsahem popela v zimních měsících,“ připomněla Opočenská.

Velký podíl zejména bioodpadu, ale i papíru, plastů, skla a kovů v SKO ukazuje, že někteří Jablonečané odpad netřídí tak, jak by měli. Tím však porušují obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Třídění odpadu je totiž zákonná povinnost každého občana, nikoli dobrovolná aktivita.

Mohlo by se vám líbit: Josef Mazan zahrál pro tanvaldské kostely pecky klasické hudby 

Jan Mazan hraje: L.Brouwer: Estudios sencillos No.6 | Video: Zachraňme tanvaldské kostely, z. s. / Daniela Šebestová