Stavba je koordinována se statutárním městem Jabloncem n. N., který je investorem výstavby dešťové kanalizace, spolu s koordinací obnovy povrchů ze strany města, a s rekonstrukcí plynovodu.

V ulici Generála Mrázka se nachází vodovodní řad z litiny z roku 1922. Potrubí je dožilé s narůstajícím počtem poruch. V ulici Liberecká vede vodovodní řad z litiny z roku 1980, a potrubí je rovněž poruchové.

Kanalizace je v ulici Generála Mrázka tvořena úsekem z betonu, ze železobetonu a z kameniny. Stoka je staticky narušená, chybí části potrubí, navíc jsou zde netěsné spoje a dochází k nátoku balastních vod. Rekonstrukce vodovodu bude provedena v celkové délce 295,50 metrů a kanalizace v délce 198 metrů.

Liberecký kraj podpoří projekty na zadržování vody v krajině
Liberecký kraj podpoří projekty na zadržování vody v krajině

Součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí, stávající uliční vpusti a dešťové svody budou nově napojeny do nové dešťové kanalizace. Rekonstrukce kanalizačních stok bude probíhat v trase stávajících kanalizací. Dále dojde k výměně vodovodních řadů v ulici Liberecká a Generála Mrázka a o napojení na vodovodní řady do ulic Lipová, Průmyslová, Opletalova, Komenského, Jugoslávská a Máchova. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny.

Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. Rekonstrukce vodovodních řadů budou v trase nynějších vodovodů. V rámci rekonstrukce druhé etapy bude osazen jeden nový podzemní hydrant pro odkalení a odvzdušnění řadu. Stávající hydranty budou zrušeny. Stavba probíhá v otevřeném výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 11 staveb v celkovém objemu 152,81 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz