V bytě po zemřelém, který neměl žádné dědice byl nalezen majetek muzejní hodnoty. Muzeum o něj projevilo zájem. Sbírky Krkonošského muzea tak nově obohatí technické starožitnosti.

Jedná se o čtyři cívkové magnetofony značky Tesla, rádia značky Orionton a Doris a psací stroje Continental. Dále budou moci návštěvníci brzy obdivovat i čtyři starobylé mlýnky na kávu.

ÚZSVM převedl tento majetek Správě Krkonošského národního parku do sbírky Krkonošského muzea Jilemnice bezúplatně po předchozím souhlasu Ministerstva kultury.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.
Zdroj: ÚZSVM