Ze sociálního fondu EU jsou hrazeny rozmanité vzdělávací projekty. V Jablonci nad Nisou například na Úřadu práce projekt Vzdělávejte se!, v regionech třeba projekt s názvem Volná novinářka, redakce a rodina. Ten chce pomoci zejména ženám, které jsou díky své další roli matky na trhu práce znevýhodněny.

Účastnice kurzu mají vše zdarma, Evropa jim zaplatí i cestu a jídlo. Realizuje ho občanské sdružení Hermes, které v současné době provádí ještě další projekt hrazený z téhož zdroje, a to Média – marketing – mikropodnik - vzdělávací centrum pro středočeské mikropodniky a OSVČ. Produkční vzdělávání v Hermesu dělá Danka Šljapnikovová.

Za jakým účelem Hermes vznikl?
Občanské sdružení Hermes založili v roce 1997 redaktor Jiří Koubek, sociolog Petr Sak, spisovatel a novinář Pavel Verner a politolog Zdeněk Zbořil, který je i současným předsedou sdružení. Prvotním cílem Hermesu bylo nalézat, ukazovat a analyzovat cesty a směřování českého mediálního světa, zejména televizního a rozhlasového vysílání, k transparentnímu vlastnictví médií a k etice v působení médií.

V této oblasti vznikl základní analytický materiál, který se stal jakousi chartou sdružení. Od roku 2004 rozšířil Hermes dosud spíše teoreticko-politologické úvahy, výzkumné poznatky a jejich šíření o oblast praxe, zejména vzdělávání. V roce 2005 sdružení získalo grantové prostředky z Evropského sociálního fondu, které jsou určeny jednak na další profesní vzdělávání pracovníků médií, jednak na výzkum v této oblasti. Další finanční prostředky z téhož fondu byly určeny na rozvoj vzdělávání v oblasti digitalizovaného vysílání.

Do roku 2009 realizovalo sdružení úspěšně již čtyři rozsáhlé projekty, má proto bohaté zkušeností z realizace vzdělávacích aktivit, pořádání konferencí a vydávání učebních manuálů a publikací .V současnosti se sdružení zabývá dalším profesním vzděláváním novinářů, novinářek, pracovníků v oblasti Public Relations (PR) a médií a mikropodniků. Také se zabývá teoreticko-výzkumnou činností v oblasti médií a PR.

Probíhá již druhý běh kurzu v rámci projektu Volná novinářka, redakce a rodina (VN). Pro koho je určen a jaký je o něj zájem?
Projekt VN je nadregionální, realizován ve čtyřech regionech, se zaměřením na volné, multifunkční novinářky, OSVČ, nezaměstnané novinářky, novinářky na mateřské dovolené a novinářky v předdůchodovém věku.

Cílem je osvojení a uplatnění novinářských a dalších profesních dovedností v oblasti žurnalistiky, marketingu a PR. Jádrem dobré žurnalistiky, ale i PR je kritické mediální uchopení nejrůznějších událostí, akcí a situací v regionu a snaha o jejich předání klientům a veřejnosti. Jejich důležitost pro region i malé podnikání je tedy zřejmá.

Druhý běh kurzu projektu Volná novinářka, redakce a rodina je opět určen stejné cílové skupině. Mohou se ho zúčastnit i ženy, které by chtěly pracovat v médiích a hledají uplatnění na trhu práce. Účastnicemi druhého běhu VN jsou i novinářky, které již navštěvovaly první běh prezenčně distančního vzdělávání, protože je jistým pokračováním v zdokonalování dovedností multifunkční novinářky. Nové účastnice druhého běhu mají možnost v e-learningovém vzdělávání si doplnit témata, která byla prezentována v prvním běhu kurzu.

Co se zde ženy mohou konkrétně naučit?
V zásadě je druhý běh realizován ve stejných obsahových, metodických a logistických tendencích jako první běh a byl specifikován na základě výsledků hodnocení dotazníkového šetření účastnic prvního běhu, tj. požadavků a potřeb cílové skupiny.

Hlavní důraz v prezenční výuce bude opět kladen v jednotlivých regionech na otázky nových směrů práce multifunkční novinářky a zvládnutí nejen teoretických vědomostí z oblastí médií, marketingu a práv, ale především praktický nácvik jednotlivých dovedností v práci volné novinářky.

Stupeň zvládnutí praktických dovedností, využívání nových digitálních technologií v jejich práci je poměrně rozdílný v jednotlivých regionech, takže se budeme především věnovat praktickému nácviku těchto dovedností. Cílem je umět natočit videozáznam, kvalitně fotografovat, upravit fotografie i videozáznamy na PC, vložit je na webové stránky a podobně, a také se zdokonalit v psaní reportáží, dokumentů, tiskových zpráv.

Jsou to pravděpodobně nemalé edukativní cíle, ale doufám, že se nám to podaří zejména díky zkušeným lektorům našeho sdružení. Zvládnutí těchto dovedností umožní volným novinářkám lepší možnosti uplatnění.

Jak vy osobně posuzujete ženy novinářky, mají to například těžší než novináři muži?
Určitě to mají novinářky těžší než novináři muži, nejen v práci, ale i v běžném životě. Zvládnut obtížnou úlohu roli novinářky, ale i ženy matky, není lehké. Jsou více vystavené stresu než muži. Mají daleko těžší pozici na trhu práce, proto má i tento projekt napomoct ženám k lepší orientaci nejen na trhu práce, ale napomoct zvládnout i různé aspekty role matky v rodině.

V popředí zájmu žen jsou otázky psychologické, řešení stresových situací, asertivity a osvojení konkrétních dovedností v oblasti nových informačních technologií.

Jaká je podle vás situace v médiích? Sdělují realitu a nebo jsou ovlivněna názory těch, kteří je vytvářejí?

Zastávám názor, že situace v médiích není uspokojivá, síla působení médií, lépe řečeno mediálního trhu spojeného zejména se šoubyznysem, ve společnosti značně roste. Média, obdobně jako reklama (mnohdy lze říci, že média se stala obálkou reklamy), více a více ovlivňují názory lidí a často pokulhává míra objektivity médií.

Tato situace souvisí také, vedle ekonomického zájmu majitelů médií, s nedostačující mírou ověřování pravdivosti informací a informačních zdrojů médií. Proto by měla zejména investigativní žurnalistika odhalovat, napomáhat, a kriticky upozorňovat na různé neduhy a problémy ve společnosti. Na to se nesmí zapomínat, že média by měla být „pátracím psem demokracie“, a ne – jak to někdy vypadá – dědicem jakýchsi snad už překonaných postnormalizačních manipulací.

Myslíte si, že předmět mediální výchova by měl být povinně vyučován již na základních školách?

Ano, jsem toho názoru, že předmět mediální výchova by měl být vyučován již na základní škole. Již od základní školy je nutné naučit postupně děti zvládat mnohdy až nekritické a agresivní působení médií, jak se vyrovnávat až s hypertrofovaným přísunem informací, tlaku médií, jak přistupovat k reklamě nejen v médiích a podobně. Ale to by byla jiná, a velmi rozsáhlá kapitola…

Na webových stránkách Hermesu jste zřídili Dámský e-klub. K čemu slouží, a kdo ho může využít?
Dámský e-klub je jednou z klíčových aktivit projektu Volná novinářka, redakce a rodina. Jeho podstatou je pomoc volným novinářkám s problémy, které řeší nejen v práci, ale i doma v soukromí.

Virtuální Dámský e-klub je místem pro poskytování psychologického, pedagogicko-psychologického, profesního a pracovně-právního poradenství i kontaktního místa novinářského vzdělávání pro co nejširší okruh naší cílové skupiny. Součástí ale není jen samotná pracovně-právní a psychologická poradna, členky mohou na těchto stránkách psát svůj vlastní blog, vyměňovat si své zkušenosti z práce externí novinářky, novinářky na mateřské dovolené, naleznou zde novinky a zajímavosti nejen z mediální scény, odkazy na zajímavé články týkající se problematiky volných novinářek, možnost prezentovat svou práci apod. Na stránkách dámského klubu je formulář na dotazy, který stačí zaslat na kontaktní adresu pressklub-cb@volny.cz, a my jim zprostředkujeme odpověď u příslušného odborníka.

Členkou Dámského e-klubu může být novinářka, která chce poradit, získat a vyměňovat si informace různého charakteru, chce se vzdělávat.