Stavebníkům, kteří stavby pro bydlení včetně bytů zahajují, mají takové stavby rozestavěné nebo jejichž stavby budou zahájeny v roce 2008, je nadmíru užitečné připomenout, že podle platné informace Ministerstva financí se změna sazby DPH nedotkne již zaplacených záloh na převod staveb pro bydlení nebo bytů, ze kterých byla při jejich přijetí zaplacena daň ve výši 5%.
Podle platného zákona o DPH totiž v případě, že firma (plátce DPH) dodávající stavební práce, přijme od stavebníka, pro kterého stavební práce uskutečňuje, platbu předem (zálohu, částečnou nebo plnou úhradu sjednané částky), tedy před dokončením prací a vlastním převodem nemovitosti (před uskutečněním zdanitelného plnění), je povinna z této přijaté platby přiznat daň.
Tato daň se uplatňuje ve výši sazby daně odpovídající sazbě platné ke dni povinnosti přiznat daň, což je den přijetí platby. U záloh přijatých do 31. 12. 2007 to bude sazba 5%.
K datu uskutečnění zdanitelného plnění (převodu dokončené stavby) je pak plátce daně, v tomto případě stavební firma, povinen přiznat daň pouze z rozdílu mezi celkovým základem daně (sjednanou částkou) a přijatou platbou (zálohou), nikoliv tedy z celé sjednané částky.
V roce 2008 to bude daň ve výši odpovídající sazbě daně platné k tomuto dni – tedy 9% nebo 19% v závislosti na kategorii převáděné nemovitosti (sociální či ostatní bydlení).
Např. za stavbu většího rodinného domu, který nemá parametry tzv. sociálního bydlení, je sjednána částka 4 000 000 Kč. Stavební firma přijme na tuto zakázku do 31. 12. 2007 zálohy 3 500 000 Kč. K tomuto dni platí pro převod rodinných domů sazba 5% a stavební firma z těchto záloh přizná 5%ní DPH.
Po dokončení stavby v roce 2008 se při jejím převodu nová sazba daně (19%) uplatní pouze z rozdílu částky sjednané za celou stavbu (4 000 000 Kč) a částky odpovídající přijatým platbám záloh (3 500 000 Kč), což je částka ve výši 500 000 Kč.