Celkem jde o dotaci ve výši 225 milionů korun. Z těchto peněz ve výběrových řízeních rozdělil kraj více jak 200 milionů korun mezi poskytovatele služeb sociální prevence. To znamená služeb, které jsou v kraji zaměřeny na práci s lidmi, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a nebo žijí v sociálně vyloučených lokalitách. V rámci celého projektu bylo podpořeno celkem 11 druhů sociálních služeb, což je 24 poskytovatelů, a pomohlo se téměř devíti tisícům obyvatel ohrožených sociálním vyloučením.

„Projekt je zaměřen na poskytování a rozvoj vybraných služeb sociální prevence a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Libereckého kraje. Cílem poskytování sociálních služeb je napomoci cílovým skupinám osob plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti; zejména pak umožnit jejich návrat na trh práce (případně vstup na trh práce), udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují. Výběr sociálních služeb a určení cílových skupin, pro které jsou tyto služby v rámci projektu určeny, reflektuje potřeby kraje," řekl člen Rady Liberecký kraj pro resort sociálních věcí Pavel Petráček.

Do cílové skupiny takto podpořených osob patří nejen lidé sociálně vyloučení nebo ohrožení sociálním vyloučením, ale i osoby se zdravotním postižením, pro které jsou vybrané služby sociální prevence určeny, jako je například Fokus liberecké občanské sdružení pečující a podporující lidi s duševním onemocněním k samostatnému způsobu života v chráněných bytech.

„Není pravdou, že projekt byl a je zaměřen na práci a podporu obyvatel kraje romského etnika, to musím kategoricky odmítnout, jak už bylo uvedeno, projekt je zaměřen na rozvoj a podporu služeb sociální prevence " uvedl Petráček.

Díky realizaci projektu mohl být finančně podpořen provoz a fungování těchto služeb: azylové domy, dům na půl cesty, nízkoprahová denní centra, intervenční centra, raná péče významná pomoc pro rodiče, kterým se narodilo dítě s postižením, podpora samostatného bydlení, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nad 15 let, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace a terénní programy. „Úkolem terénního pracovníka je monitoring prostředí, ve kterém občan ohrožený sociálním vyloučením žije, práce s lidmi v jeho okolí, pomoc při vyřizování osobních záležitostí na úřadech, ale často také i pomoc při ošacení nebo zajištění základní osobní hygieny. Zejména pracuje-li terénní pracovník v sociálně vyloučených lokalitách," dodal radní Petráček.

Resort sociálních věci si je vědom nutnosti získávat další finanční zdroje na podporu a rozvoj služeb sociální prevence, proto již nyní pracuje na další projektové žádosti navazující na projekt „IP 4". Jedním z jeho hlavních úkolů bude rozvoj a nastavení optimální sítě služeb sociální prevence v Libereckém kraji.