Jednalo se o starší kotoučové a také kazetové magnetofony různých značek. ÚZSVM je získal z odúmrti po nadšeném sběrateli staré techniky. V jeho pozůstalosti byly i některé historické cenné kousky. Ty úřad zdarma předal do sbírek Národního technického muzea a Krkonošského muzea v Jilemnici.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: Dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.
Zdroj: ÚZSVM

Pohled na město.
Dotazník ukáže, jak se bezpečně se Jablonečané ve městě cítí