Zájemci mohou přihlášku, kterou najdou na internetu na adrese www.khslbc.cz, přímo odeslat na adresu KHS v Liberci nebo mohou zájem o konání zkoušky nahlásit telefonicky na č. 485 253 111 a veškeré potřebné materiály jim budou zaslány.

"Povinnost vykonat zkoušku a získat osvědčení prokazující znalost hub má osoba, která používá v rámci provozování stravovací služby k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí nebo pěstované houby z vlastního sběru nebo pěstování a dále osoba, která uvádí do oběhu volně rostoucí jedlé houby určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely," vysvětlia mluvčí krajských hygieniků Zuzana Balašová.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky je úspěšné vykonání písemného testu. Při zkoušce znalostí hub musí osoba prokázat znalosti právních předpisů upravujících členění hub na skupiny a podskupiny, znalosti znaků jednotlivých skupin a podskupin, požadavků na jejich jakost a zdravotní nezávadnost, značení, způsob sběru, třídění a zpracování, podmínek přepravy, skladování, balení a prodeje (vyhláška č. 157/2003 Sb.). Dále musí uchazeč prokázat schopnost rozlišení hub a znalosti nejčastějších otrav a zdravotních projevů otrav z hub.

O úspěšném vykonání zkoušky získá uchazeč osvědčení, jehož platnost je časově omezená v závislosti na věku uchazeče na dobu dvou až desetilet. Vykonání zkoušky podléhá správnímu poplatku ve výši 100 korun, vydání osvědčení 500 korun. "Obojí se hradí na místě kolky, které je nutno přinést s sebou," upozornila Balašová s tím, že je dále nutné předložit osvědčení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře, u něhož je zájemce registrován, součástí vyšetření je odborné vyšetření zraku.